тит. ст.

завантажити

Зміст – 2011

Вiд редакцiйної колегії

3

завантажити

 

До 65-рiччя фiзико-математичного факультету СДПУ

 

 

5

 

завантажити

 

Математика

 

 

 

Новиков О.А., Ровенская О.Г., Шулик Т.В.

 

 

 

Приближение интегралов Пуассона r–повторными суммами Валле Пуссена

17

завантажити

Чайченко C.О., Юрченко Є.В.

 

 

 

Наближення сумами Валле Пуссена накласах згорток з полiгармонiчними ядрами Пуассона та ядрами Неймана

26

завантажити

Бодрая В.И., Гладкоскок А.Г., Савченко Ю.Л.

 

 

 

Приближение классов функций многих переменных обобщенными операторами Зигмунда

34

завантажити

Крохмальова Т.П., Величко В.Є.

 

 

 

Розв’язання некоректно поставлених задач

44

завантажити

Гладищук Ю.В., Кадубовський О.А.

 

 

 

Двокольоровi хордовi O-дiаграми мiнiмального роду

49

завантажити

Буглак О.М., Кадубовський О.А.

 

 

 

Про число нерiвних k-кутникiв, побудованих на колi з n точками

61

завантажити

Колеснiкова О.О., Пiрус Є.М., Рябухо О.М.

 

 

 

Реалiзацiя шифру Ель Гамаля на елiптичнiй кривiй

73

завантажити

Зайцева Ю.С., Пащенко З.Д.

 

 

 

Силовськi p–пiдгрупи

78

завантажити

Пащенко З.Д., Ткаченко Ю.Є.

 

 

 

Сагайдаки горенштейнових (0; 1)–порядкiв

80

завантажити

 

Фiзика

 

 

 

Уколов О.I., Надточiй В.О., Калимбет А.З

 

 

 

Визначення швидкостi поверхневої рекомбiнацiї i її впливу на час життя нерiвноважних носiїв заряду

83

завантажити

Нечволод М.К., Микита Р.В., Москаль Д.С., Уколов О.I., Калимбет А.З.

 

 

 

Вплив термiчних змiн на дислокацiйну структуру монокристалiв LiF

88

завантажити

Грунская М.В., Костиков А.П

 

 

 

Кооперативные взаимодействия в молекуле альфа-спирального белка

96

завантажити

 

Інформатика та методика її викладання

 

 

 

Стеценко В.П., Стеценко Н.М.

 

 

 

Використання персонального сайту викладача в пiдготовцi фахiвцiв

102

завантажити

Кислий М.С., Величко В.Є.

 

 

 

Використання генетичних алгоритмiв для розв’язання задачi комiвояжера

110

завантажити

Саманцов О.О., Качко О.Г.

 

 

 

Порiвняння методiв паралелiзацiї програм за допомогою технологiй Windows Thread, OpenMP, Intel Thread Building Blocks

116

завантажити

Стёпкин А.В.

 

 

 

Распознавание конечных графов коллективом агентов

124

завантажити

Овчарова О.I.

 

 

 

Iндивiдуальний пiдхiд у навчаннi на заняттях з «Iнформатики i ТЗН»

129

завантажити

 

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

 

 

 

Крилова I.В., Беседiн Б.Б.

 

 

 

Формування елементiв дослiдницької дiяльностi у учнiв старших класiв

132

завантажити

Довбонос М.С., Беседiн Б.Б.

 

 

 

Формування елементiв творчої дiяльностi учнiв на уроках математики

138

завантажити

Павленко Д.О., Беседiн Б.Б.

 

 

 

Задачi на побудову як засiб розвинення просторового мислення учнiв на уроках геометрiї

142

завантажити

Буглак О.М., Беседiн Б.Б.

 

 

 

Формування просторових уявлень в процесi вивчення стереометрiї

146

завантажити

Бунакова А.С., Кадубовський О.А.

 

 

 

Про деякi застосування кiл нульового радiусу

150

завантажити

Бiрюкова В.В.

 

 

 

Проблеми пiдготовки майбутнiх вчителiв математики до монiторингу навчальних досягнень учнiв

162

завантажити

Чумак О.О.

 

 

 

Забезпечення наступності змісту навчання в системі ступеневої вищої освіти при вивченні вищої математики

168

завантажити

Москальова О.I.

 

 

 

Корекцiя на вгадування при обчисленнi балiв за формулою для тестiв множинного вибору

172

завантажити

 

Методика викладання фiзики i астрономiї в ЗОШ та ВНЗ

 

 

 

Овчаренко В.П.

 

 

 

Применение инновационных технологий обучения при изучении общего курса физики

177

завантажити

Олiйник Р.В., Агеєва Е.Р.

 

 

 

Формування соцiальної компетентностi способом групової дiяльностi на уроках фiзики

181

завантажити

Олiйник Р.В., Нелюб М.В.

 

 

 

Психодидактичнi пiдходи у навчаннi фiзики

188

завантажити

Мiзенко О.М.

 

 

 

Використання обчислювальної технiки при викладаннi фiзики у вищих навчальних закладах першого рiвня акредитацiї

194

завантажити

Переволоцька Я.С.

 

 

 

Аспекти життєдiяльностi людини при вивченнi фiзики в 10-му класi

202

завантажити

 

Зміст

 

 

208

 

завантажити

 

Iнформацiя для авторiв журналу

 

211

 

завантажити