Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Європейська інтеграція 2017»

Друк

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie na aktuálnu tému bude prerokovať a vyhodnotiť skúsenosti krajín Vyšehradskej skupiny z aktívnej účasti v procese európskej integrácie, aktuálne problémy Európskej únie a jej susedstva, skúsenosti z rozvoja iniciatívy Východné partnerstvo EÚ a osobitne Ukrajiny, ako aj podporiť vzájomnú výmenu odborných, vedeckých a praktických poznatkov z oblasti ekonomiky, medzinárodného práva, osobitne acquis communautaire EÚ, hospodárstva, integračných politík a iniciatív, ako aj bezpečnosti v najkomplexnejšom slova zmysle.

Príspevky by mali byť zamerané predovšetkým na tieto okruhy problémov:

 1. Medzinárodná ekonomická integrácia – skúsenosti jej hlavného prúdu v Európe
 2. Teoretické a metodologické aspekty prístupu k skúmaniu zákonitostí európskej integrácie
 3. Vývoj práva Európskej únie – acquis communautaire
 4. Budovanie nových inštitúcií – súčasť prípravy na členstvo v Európskej únii
 5. Kľúčové momenty predvstupového obdobia – skúsenosti krajín V4
 6. Európske trendy vo vzdelávaní, umení a sociálnej práci
 7. Bezpečnostná a protikorupčná politika a prax v Európskej únii
 8. Výzvy v oblasti ochrany ľudských práv a boja proti medzinárodnému terorizmu
 9. Problémy nelegálnej migrácie do Európskej únie – kríza fungovania Schengenskej oblasti
 10. Európsky bezpečnostný priestor
 11. Súčasné výzvy hlavného prúdu európskej integrácie v globálnom kontexte
 12. Skúsenosti z praxe iniciatívy Východné partnerstvo Európskej únie
 13. Bezpečnostná a ekonomická situácia Ukrajiny
 14. Globálny pohľad na inovácie svetovej mape inovácií, inovácie EÚ)
 15. Inovačná stratégia
 16. Sociálny kontext inovácií
 17. Inovácia v procese zvyšovania konkurencie schopnosti podnikov v EÚ
 18. Globálna ekonomická kríza
 19. Fiškálna politika
 20. Úloha štátu v podmienkach globalizácie
 21. Problémy na trhu práce
 22. Determinanty ekonomického rozvoja
 23. Ľudský kapitál - stav a perspektívy rozvoja

Посилання на інформаційний лист конференції.

Регістраційна форма учасника конференції.