Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра культурології, естетики та історії

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра культурології, естетики та історії

Друк

15.02.1989 р. організована кафедра марксистсько-ленінської етики та естетики.

01.11.1990 р. перейменована на кафедру естетики, етики та культури.

19.05.1997 р. кафедра здобула назву естетики, історії та культури.

09.10.2014 р. - назву кафедри змінено на кафедру культурології, естетики та історії

Кафедра працює у рамках наукової школи: Культуротворче буття людини початку ХХІ ст. ( Федь В.А.)

Електронна пошта cult.ddpu

На кафедрі працює 5 штатних викладачів:

 • Федь В.А. – доктор філософських наук, професор;
 • Шалашна Н.М. – кандидат історичних наук, доцент;
 • Воронова Н.С., – кандидат філософських наук, доцент;
 • Баклашова Т.М. – ст.викладач;
 • Шарніна М.В. – асистент;
 • Бондаренко Н.А. – ст.лаборант.

З моменту створення кафедри і до 2013 року завідувачем кафедри був Федь Анатолій Михайлович. З 2013 кафедру очолює Федь Володимир Анатолійович.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в межах визначеної загальнокафедральної теми «Культуротворче буття людини початку ХХІ ст.». Результатами цієї роботи є виступи на науково-методичних семінарах кафедри, наукових українських та міжнародних конференціях та публікації у фахових виданнях.

На кафедрі розроблені навчально-методичні комплекси та дистанційні курси з усіх дисциплін, закріплених за кафедрою. Вони включають: навчальну програму дисципліни, робочу програму, форми проведення контролю, самостійної роботи студентів, перелік навчально-методичної літератури, індивідуальні завдання для самостійної роботи, контрольні завдання до практичних занять, комплексні контрольні роботи для перевірки достатнього рівня засвоєння студентами навчального матеріалу.

Кафедра забезпечує викладання 3 курсів дисциплін, які передбачені навчальним планом на факультетах університету:

 • Історія української культури;
 • Історія України;
 • Професійна та корпоративна етика та естетика.

Члени кафедри виходять із класичного положення загальної педагогіки: навчаючи виховувати, виховуючи навчати. На лекціях, практичних і семінарських заняттях, у повсякденному спілкуванні, на засіданнях кафедри викладачі виховують інтерес до культурної спадщини українського народу, його минувшини, вивчення формування державотворчих ідей і становлення незалежної держави на сучасному історичному етапі, відчуття громадянина, відповідальність за майбутнє своєї держави, любов і повагу до рідної української мови. Викладання курсів кафедри відбувається тільки українською мовою.

На кафедрі діють студентські наукові гуртки.

Кафедра має постійні зв’язки з органами освіти і культури міста і регіону. Робота викладачів кафедри спрямована на підвищення науково-теоретичних знань і методології викладання історії української культури, історії, професійної та корпоративної етики та естетики.

Проведення виховної роботи здійснюється як на заняттях, так і в особистому спілкуванні, в бесідах і курсах лекцій в гуртожитках.

Викладачами кафедри постійно надаються консультації студентам у підготовці до виробничої та асистентської практики в культурно-освітніх закладах міста та регіону, здійснюється допомога в методичних питаннях, акцентах на красу і науковість проведення уроків і занять протягом педпрактики.

Основна увага викладачів кафедри спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, майбутніх педагогів.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 1 доктора наук, 2 кандидата наук, 1 старший викладач, 1 асистент.

Федь Володимир Анатолійович,

доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри

Тема дисертації «Світоглядні парадигми культуротворчого буття (український контекст)», шифр – 26.00.01; рік захисту – 2011.

104 публікації, у тому числі 46 у фахових виданнях, 2 монографії.

Останні публікації:

 1. Культуротворче буття: функції та загальні принципи розвитку / В.А. Федь // Схід. – Донецьк, 2012. – № 1 (115) січень-лютий. – С. 170–173. – 0,5 д. а.
 2. Сигніфікати культуротворчого буття: практичний рівень / В.А. Федь // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Лях. – К., 2012. – Вип. 6 (114). – С. 158–169. – 0,5 д. а.
 3. Вплив Постмодернізму на розвиток теорії культурної практики / В.А. Федь // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. праць / гол. ред. В.В. Лях. – К., 2012. – Вип. 7 (115). – С. 98–108. – 0,5 д. а.
 4. Пізнавально-ціннісна сутність культуротвочого буття людини: структура, функції, принципи розвитку //  Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри: монографія / М.М. Бровко, Л.Д. Бабушка, Є.В. Більченко та інші. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014. С. 127-141.
 5. 250 тестів з історії української культури: підручник для практичних занять // ДВНЗ «ДДПУ», Слов’янськ, 2016. – 56 с.

Шалашна Наталія Миколаївна,

кандидат історичних наук, доцент

Тема дисертації «Розвиток історико-книгознавчої думки в Україні у ХІХ ст.», шифр – 07.00.08; рік захисту – 2004.

38 наукових статей, у тому числі 23 фахових, 1 методичний посібник, рекомендований Вченою радою ДДПУ.

Останні публікації:

 1. Філософські погляди Стефана Яворського та іконопис українського бароко // Збірник наукових праць: Серія «Історія та географія» / ХНПУ ім. Г. Сковороди. – Х., 2012. – Вип. 45. – С. 8 – 12.
 2. Вплив філософських ідей Феофана Прокоповича на український іконопис першої половини XVIII ст. // Збірник наукових праць: Серія «Історія та географія» / ХНПУ ім. Г. Сковороди. – Х., 2013. – Вип. 47. – С. 116 – 121.
 3. Філософська концепція освіченого абсолютизму Феофана Прокоповича в українській та російській культурах першої половини XVIII століття // Схід. – 2013. - № 2. – С. 124 – 127

Воронова Надія Сергіївна,

кандидат філософських наук, доцент

Тема дисертації «Естетико-антропологічні виміри музики в контексті європейської філософсько-естетичної думки», шифр – 09.00.08; рік захисту – 2010.

38 статей, у тому числі 10 у фахових виданнях, 1 методичний посібник, рекомендований Вченою радою ДДПУ.

Останні публікації:

 1. Музика як соціально-культурний феномен в контексті інформаційного простору / Воронова Н.С. // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 2 (14). – К.: НАУ, 2011. - С. 138‑142.
 2. Концептуалізація музичної естетики в проекціях сучасної філософської думки / Воронова Н.С. // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В. В. – Випуск 10 (108). – К., 2011. - С. 220‑229.
 3. Антропологічна парадигма осягнення музики : феноменологічний підхід / Воронова Н.С. // Наука. Релігія. Суспільство. Випуск 3 / Гол. ред. А.І. Шевченко. – Донецьк : ІПШІ МОНУ і НАНУ «Наука і освіта», 2012. - С. 37-41.
 4. Культурологія. Етика. Естетика: Методичні вказівки та програма курсу для студентів філологічних факультетів педагогічних навчальних закладів / Воронова Н.С. // Слов’янський державний педагогічний університет. – Слов’янськ, 2011. – 81 с. (Затверджено рішенням вченої ради протокол № 1 від 06.10.2011 р.).

 

Баклашова Тамара Михайлівна,

старший викладач кафедри

Тема наукової роботи: «Історіографія української революції 1917-1920 рр.»

12 наукових статей, у тому числі 5 фахових, 4 методичних посібника, рекомендованих Вченою радою СДПУ.

Останні публікації:

 1. Баклашова Т.М. Українська еліта і творення нації: рецепція «шістдесятників» // Інтелігенція і влада: громадсько-політичний збірник. – Серія: Історія. – Вип. 20. – 2010. – С. 252 – 261.
 2. Баклашова Т.М. Трансформація образу В.М. Чорновола в масовій свідомості українського суспільства // Збірник наукових праць: Серія «Історія та географія» / ХНПУ ім. Г. Сковороди. – Х., 2013. – Вип. 47. – С. 20 – 26.
 3. Баклашова Т.М. Змістовне наповнення журналу «Український вісник» першого періоду видання як відображення світоглядної еволюції українського опозиційного руху 1970-х років // Схід. – 2013. - № 2. – С. 83 - 86.

 

Шарніна Маріана Валеріївна,

асистент кафедри

Тема дисертації «Неоміфологічний світогляд українського Постмодерну»

Загальна кількість публікацій: 16

Останні публікації:

 1. Синтезування міфологічних світоглядних основ в українській культурі Х – ХIV століття // Научный журнал «Культура народов Причерноморья» № 259.  – Симферополь, 2013. – С.125-128.
 2. Неомифологические императивы в  творчестве   М. Пруста // Журнал  научных публикаций аспирантов и докторантов. –  № 12 (декабрь). –  Курск, 2013. – С.134-136.
 3. Становлення неоміфологічної свідомості в українському Постмодерні // Записки з голосу: Зб. наук. праць. За мат. науково-практ. конференції «Актуальні питання сучасної науки і освіти». – Вип.7. – Слов’янськ: ДДПУ. – 2015. – С. 31-37.