Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра філософії

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра філософії, соціально-політичних і правових наук

Друк

Мозговий Леонід Іванович,

доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри

У 1977 році закінчив філософський факультет Ленінградського державного університету  (зараз – Санкт-Петербурзький державний університет).

У вересні 1986 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості англійського неоколоніалізму в Африці» в спеціалізованій вченій раді Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова та отримав диплом кандидата філософських наук.

із 1979 по теперішній час працював асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором-завідувачем кафедри філософії і соціально-політичних і правових наук.

У квітні 1994 року пройшов курс підвищення кваліфікації у Леонському політехнічному університеті з маркетингу, менеджменту та організації виробництва.

У квітні 2008 року Л.І. Мозговий отримав Supreme Certifying Commission of Ukraine. У грудні 2008 йому було присуджено вчене звання професора та виданий відповідний атестат 12ПР № 005880.

У червні 2008 року пройшов курс підвищення кваліфікації викладацьких кадрів на факультеті державного управління Московського державного університету імені М.В. Ломоносова за програмою «Забезпечення ефективності підготовки та функціонування державних службовців». Видано свідоцтво № 38 від. 06.062008.

У жовтні 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Антропомістичні ідеї в історико-філософському контексті» і отримав  диплом доктора наук ДД № 002830.

У 2014 р. на кафедрі була відкрита постійно діюча аспірантура зі спеціальностей: 09.00.05 — історія філософії і 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, а в 2015 році і докторантура зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії.

Під керівництвом Мозгового Л.І. захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, зі спеціальностей: 09.00.05 – історія філософії – 6 дисертацій; 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії – 1 дисертація; 09.00.13 – релігієзнавство – 1 дисертація.

Л.І. Мозговий має понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.

Викладає курси: «Філософія», «Соціологія», «Політологія».

Дубінін Віктор Власович,

доктор філософських наук, професор

Закінчив філософський факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (1969 р.), аспірантуру (1975 р.). Захистив кандидатську (1977 р., м. Москва) та докторську (2011 р., м. Київ) дисертації  із соціальній філософії.

Царина наукових інтересів – історичні форми філософії, етнічна структура суспільства, інтереси суб’єктів суспільного розвитку.

Основні твори: «Інтереси народних мас: соціально-філософський аспект» (рос. мовою, 1993 р.), «Розвиток політичної думки в Україні» (2005 р.), «Розвиток філософської думки в Україні» (2006 р.), «Інтереси народу: плюралізм поглядів» (2012 р.). Монографії: «Роль інтересів народу у становленні та розвитку політичної системи суспільства» (2006 р.), «Історія філософії в особистостях: між монізмом та плюралізмом».

Викладає курси “Філософія та методологія науки», «Політологія».

Мельник Валерія Валеріївна,

доктор філософських наук, доцент

Із 1998 по 2002 роки навчалася у Слов’янському державному педагогічному інституті зі спеціальності «українська філологія», після закінчення отримала кваліфікацію «учитель української мови, літератури та зарубіжної літератури».

Із 2002 по 2005 рр. навчалася в аспірантурі Слов’янського державного педагогічного інституту.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Історико-філософська інтерпретація ідеї трансцендентного: методологічні підходи та експлікації» зі спеціальності 09.00.05. – історія філософії.

У 2008 р. закінчила психологічний факультет і отримала кваліфікацію психолог.

У 2013 р. успішно захистила докторську дисертацію зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Наукова діяльність пов’язана із послідовним та комплексним розглядом містичної трансценденції та екзистенціалів у ракурсі соціальної філософії. Автор публікацій у провідних виданнях України та ближнього зарубіжжя.

Загальна кількість наукових публікацій – 60, із них 57 – наукового навчально-методичного характеру. 1 монографія «Соціальні виміри екзистенціалів людського буття».

Член редакційної колегії збірника «Задачи современной науки» (Горлівка). Бере участь у наукових грантах.

Ємельяненко Ганна Дмитрівна,

доктор філософських наук, доцент

У 2004 році з відзнакою закінчила дефектологічний факультет Слов’янського державного педагогічного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дефектологія» та здобула кваліфікацію учителя допоміжної школи, логопеда.

У квітні 2008 р. в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії за темою “Екзистенціальна психологія як феномен постекзистенціалістського мислення”.

Із 2010 року працює на посаді доцента кафеди філософії, соціально-політичних і правових наук. Загальний стаж науково-педагогічної роботи складає 11 років. Викладає навчальні дисципліни: «Філософія», «Філософія та методологія науки», «Філософія освіти», «Соціологія», «Політологія». Сфера наукових інтересів – екзистенціальна теологія, екзистенціальна психологія, мораль і релігія

На 2015 рік науковий доробок вченого складає близько 80 наукових та навчально-методичних праць, серед яких можна вказати такі:

Специфіка взаємовпливу та співвіднесення етики і релігії // Теоретичні проблеми сучасної етики: Навчальний посібник / (Єрмоленко А.М., Ємельяненко Г.Д., Кисельов М.М., Кравченко П.А., Любивий Я.В., Малахов В.А.). – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2012. – 232с.

Екзистенціально-етичні та духовні виміри православ’я. // Теоретичні проблеми сучасної етики: навч.посіб.для студ. ВНЗ / (Т.Г. Аболіна, І.В. Васильєва, А.М. Єрмоленко та ін.). – 2-ге вид. переробл. та доповн.- К.: ВД «Авіцена», 2013. 334 с.

Фундаментальна онто-теологія Мартіна Гайдеггера. Мультиверсум. Філософський альманах / гол. ред. В.В. Лях.- Випуск 1 (129). – К. 2014. - 197с.

Ідеї С.Кьєркегора та його послідовників у розбудові теологічних та психологічних концецій. Мультиверсум. Філософський альманах / Гол.ред. Лях В.В. – Випуск8 (126).- К., 2013.-236с.

Екзистенціальне християнство С. Кєркегора: проповідь відчаю або реквієм релігійному оптимізму. Релігія та соціум. Міжнародний часопис. - Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2013.-№2(10).-148с.

Девід Шварц,

доктор філософії (Єврейський університет в Єрусалимі, Ізраїль)

Тема дисертації: «Від партії в опозиції до партії в уряді – на прикладі руху Херут».

Скиртач Віолета Михайлівна,

кандидат філософських наук, доцент

Закінчила філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Навчалася в очній аспірантурі на кафедрі філософії філософського факультета КНУ ім. Тараса Шевченка.

У 1993 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою «Практично-духовне освоєння дійсності як філософська проблема» (спеціальність 09.00.01 – діалектика та теорія пізнання).

Із 1999 року працює на посаді доцента кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук ДДПУ. Загальний педагогічний стаж – 24 роки. Скиртач В.М. проводить лекційні та практичні заняття з курсів «Філософія та методологія науки», «Філософія», «Філософія. Логіка. Релігієзнавство», «Логіка» та ін.

Віолета Михайлівна має 33 наукових праці, серед яких наступні:

Основи теорії релігії //Теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства: Навчальний посібник. – Слов’янськ: ВЦ «Маторін» 2007.-232с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Становлення людини: від метафізичного дискурсу до постмодерних проектів. //Онтологія людини: Навчальний посібник, 2-ге вид., виправлене та доповнене.- Слов’янськ: СДПУ, 2007.- 202с.

Наука та методологія наукового пізнання. //Кредитно-модульний курс з філософії: Філософія, логіка, релігієзнавство. (Укладачі Додонов Р.С., Мозговий Л.І. та інші) Навч. посібник -К.,2008. – С. 171 -195. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Проблематизація суб’єкта в екзистенціальній філософії.// Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія. Соціологія. Політологія.- 2012, т.20 № 9/2 С.191 -194.

Концепція розколотого суб’єкта в психоаналітичних напрямках філософії.// Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права(серія: філософські науки) Голю ред.. В.С.Пазенок – К.: КУТЕП, 2012.- Випуск 14. – С. 160 – 169.

Абизова Лариса Віталіївна,

кандидат філософських наук, доцент

У 1989 р. закінчила філософський факультет Ростовського державного університету.

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Тема дисертації: «Проблема інтерпретування та використання традицій ідеологіями (теоретико-методологічний аналіз)», спеціальність 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії. У Донбаському державному педагогічному університеті працює з 1989 року.

Викладає курси філософії, політології, соціології, філософії освіти, філософії та методології науки, релігієзнавства.

Сфера наукових інтересів – соціокультурні трансформації у контексті глобалізаційних процесів сучасності.

Алієва Ольга Георгіївна,

кандидат філософських наук, доцент

Закінчила педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту у 1993 році. Навчалась в аспірантурі за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

У 2004 році захистила дисертацію з теми «Онтологія техніки в соціокультурному контексті».

Викладає курси: «Філософія», «Філософія та методологія науки», «Філософія освіти», «Історія філософії». Має понад 30 наукових і науково-методичних праць.

 

Мартинов Роман Сергійович,

кандидат філософських наук, доцент

У 2003 році закінчив Слов’янський державний педагогічний університет зі спеціальності «Психологія» і здобув кваліфікацію психолога.

Після закінчення університета працював старшим викладачем кафедри філософії, соціології та права СДПУ. Навчався в очній аспірантурі зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, яку закінчив достроково у зв’язку з достроковим захистом кандидатської дисертації. У червні 2006 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за темою «Феномен технократичної свідомості в соціально - філософському вимірі».

Із 2007 року працює на посаді доцента кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук ДДПУ. Загальний педагогічний стаж – 10 років. Мартинов Р.С. проводить лекційні та практичні заняття з курсів «Філософія», «Філософія та методологія науки», «Філософія. Логіка. Релігієзнавство», «Логіка».

Роман Сергійович має 18 наукових праць, серед яких наступні:

Онтологічні виміри технократичної свідомості.//Онтологія людини. – Навч. посібник - Слов’янськ, 2007. - Гол. Ред. Мозговий Л.І. \друге видання , С. 71-85. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( Лист № 14\ 18.2 – 2472 від 22.11.04). Фахове видання.

Логіка.//Кредитно-модульний курс з філософії: Філософія, логіка, релігієзнавство. (Укладачі Додонов Р.С., Мозговий Л.І. та інші) Навч. посібник -К.,2008. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.

Гуманістичні та екологічні виміри технократичної свідомості.//Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. Наук. праць\ Гол. Ред. В.В.Лях.- Вип. 64 .- К.: Укр. Центр духовної культури, 2007.- с. 108-115, 0,4 д.а. Фахове видання.

До проблеми появи технократичної свідомості.//Культурологічний вісник. Науково - теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини\ Гол. ред. Воловик В.І.- Запоріжжя, 2008.- Вип. 21.- с 216 -220, 0,4 д.а. Фах. видання.

Технократизм сучасної освіти: проблеми та альтернативи.// Ноосфера и цивилизация. Вип.6 (9).- Донецьк: ДонНТУ, 2008.- С.155-160, 0,5 д.а. Фахове видання.

Мартинов Роман Сергійович є кандидатом у майстри спорта по шахам, переможцем декількох міжнародних турнірів з шахів, багаторазовим чемпіоном м. Слов’янська.

Степанов Вячеслав Володимирович,

кандидат філософських наук, доцент

У 2003 році закінчив магістратуру Слов`янського державного педагогічного університету, з відзнакою за спеціальністю (8.01010301)

Із 2004 р. працює у Слов`янському державному педагогічному університеті

У 2009 році захистив дисертацію, (здобув науковий ступень кандидата філософських наук) у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.

З 2011 року працює на посаді доцента кафедри.

Має понад 20 наукових і науково-методичних праць.

Викладає курси: «Соціологія», «Політологія», «Філософія».

Дьяковська Галина Олександрівна,

кандидат філософських наук, доцент

У 2006 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» і здобула кваліфікацію учителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. Після закінчення університету працювала старшим лаборантом, асистентом, старшим викладачем кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук. У 2010 році закінчила заочне відділення економічного факультету Слов’янського державного педагогічного університету. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

У січні 2012 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертаційного дослідження: «Наратив як форма буття соціальної пам`яті».

Із 2013 року працює на посаді доцента кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук ДДПУ. Викладає курси: «Філософія», «Релігієзнавство», «Соціологія». Входить до складу редакційної колегії Вісника Донбаського державного педагогічного університету Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства.

Науковий доробок на 2015 рік складає  понад 30 наукових праць.

Допоміжний склад кафедри:

 

Белозьорова Рената Олегівна - лаборант кафедри

 

Мартинова Світлана Петрівна - лаборант кафедри