Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра обліку і аудиту Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Випусковою кафедрою за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (ОКР бакалавр), спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» (ОКР спеціаліст), спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» (ОКР магістр) є кафедра обліку і аудиту, яка утворена як самостійний структурний підрозділ ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” у 2000 році.

До штатного складу кафедри входять 13 викладачів, що працюють за основним місцем роботи, (науково-педагогічних працівників, що працюють за сумісництвом - немає), зокрема за посадами:

завідувач кафедри – Лазаренко Дмитро Олександрович, доктор економічних наук, професор;

1 доктор економічних наук, професор; 1 доктор економічних наук, доцент (разом 23,1 %);

4 кандидати економічних наук, 1 кандидат педагогічних наук (38,5 %);

4 старших викладача (30,7 %);

1 асистент (7,7 %).

Усі мають базову освіту, викладають теоретичні й практичні дисципліни.

Середнє навчальне навантаження по кафедрі не перевищує визначених законодавством нормативів. Усі науково-педагогічні працівники кафедри викладають не більше 5 навчальних дисциплін. Лекційне навантаження науково-педагогічних працівників, що мають достатній досвід педагогічної роботи та право викладати лекційні курси, не перевищує 200 годин. Протягом останніх 5 років усі науково-педагогічні працівники кафедри пройшли підвищення кваліфікації за основним профілем освітньої та наукової діяльності кафедри, у т.ч. з методики викладання облікових дисциплін, 3 викладача підтвердили свій науково-педагогічний рівень шляхом захисту дисертацій у сфері економічної діяльності.

Розвиток кафедри обліку і аудиту невід`ємно пов'язаний з новітньою економічною історією України. Становлення Української держави, перехід на нові умови господарювання, реформування економіки окреслили значну необхідність донецького регіону у сучасних фахівцях з новим економічним мисленням. З метою забезпечення державних і регіональних програм економічного реформування рішенням  вченої ради університету від 18 вересня 2000 року було створено кафедру обліку і аудиту.

На цей час кафедра обліку і аудиту є теоретичним, навчально-методичним і науковим осередком з проблем інформаційного забезпечення економічної діяльності, бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в регіоні Північного Донбасу.

Кафедра обліку і аудиту забезпечує навчальний процес як випускова для спеціальності «Облік і аудит»: за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» (ліцензований обсяг – 60 осіб за денною формою навчання; 60 осіб за заочною формою навчання); за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (ліцензований обсяг – 40 осіб за денною формою навчання; 100 осіб за заочною формою навчання); за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» (ліцензований обсяг – 20 осіб за денною формою навчання). Окрім того фахівці кафедри залучаються до підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей «Менеджмент»: за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» (ліцензований обсяг – 25 осіб за денною формою навчання; 25 осіб за заочною формою навчання); за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (ліцензований обсяг – 20 осіб за денною формою навчання; 30 осіб за заочною формою навчання); «Управління навчальними закладами»: за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» (ліцензований обсяг – 25 осіб за денною формою навчання); «Фізичне виховання»: за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» (ліцензований обсяг – 20 осіб за денною формою навчання; 30 осіб за заочною формою навчання) та ін.

На сьогоднішній день роботу сучасного фахівця з обліку і аудиту важко уявити без умінь та навичок працювати в інформаційній системі «1С:Бухгалтерія для України». Типові рішення на платформі «1С:Підприємство» призначені для автоматизації облікових, контрольних, аналітичних процедур на підприємствах різної спеціалізації, видів діяльності, форм власності і типів фінансування. Тому одним із пріоритетних завдань на сучасному етапі взаємодії кафедри з системою бізнесу стала розробка та впровадження в навчальний процес спеціальних продуктів для студентів та викладачів, створення сучасної навчально-методичної бази, підготовка кваліфікованих кадрів для потреб економіки та управління на базі технологічних рішень системи «1С».

Основні напрямки наукової діяльності випускової кафедри, яка обслуговує спеціальність «Облік і аудит», відповідають профілю підготовки кадрів і сконцентровані на вирішенні фундаментальних проблем обліку, аналізу і аудиту.

На кафедрі працює постійний науково-методичний семінар «Забезпечення інформативності облікових даних: теорія, методологія та прийняття рішень».

Результати наукових досліджень викладачів кафедри неодноразово презентувалися та були апробовані на міжнародних, всеукраїнських та загальноуніверситетських науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науковій конференції «Концепції розвитку бухгалтерської професії: теорія і практика» (м. Житомир); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці і управлінні підприємствами, програмами» (м. Полтава); Міжнародній науково-практичній конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика» (м. Харків); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы теории и практики учёта, аудита и анализа и пути их решения» (м. Севастополь); Міжвузівській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України» (м. Сімферополь); Міжнародній науково-практичній конференції «Бухгалтерский учет, анализ и контроль в системе корпоративного управления: развитие интеллектуальных и технических возможностей» (м.Житомир-м.Краматорськ); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту» (м. Сімферополь); Міжнародній науково-практичній конференції «Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі» (м. Тернопіль); Міжнародній науково-практичній конференції «Бухгалтерский учет и анализ» (м. Софія, Болгарія); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємства» (м. Дніпропетровськ); Міжнародній науково-практичній конференції «Криза і економічний рост» (м. Софія, Болгарія) та ін.

Результати наукових пошуків колективу кафедри впроваджені в практичній діяльності Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілка) (довідка №02-60/13 від 25.01.2013 р.); Державному підприємстві «Севастопольський морський рибний порт» (довідка №06/4655 від 30.08.2012 р.); ПАТ «Криммолоко» (довідка №43 від 21.06.2012 р.); Головному управлінні агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації (довідка № 1-42 від 11.04.2012 р.); Українській науково-промисловій асоціації «Укркокс» (довідка №14/7 від 11.07.2012р.); ПАТ «Севастопольгаз» НАК «Нафтогаз України» (довідка № 48/21 від 25.11.2012 р.); Приватно-орендному підприємстві «Вікторія», (довідка № 1142 від 10.09.2012 р.); НВАО «Массандра» (довідка № 107 від 06.12.2012 р.); Молокозаводу Слов’янського підсобного сільськогосподарського виробництва шахти ім. О.Ф. Засядька (довідка № 47 від 26.06.2009 р.); Структурного підрозділу «Слов’янське підсобне сільськогосподарське виробництво» орендного підприємства «Шахта ім. О.Ф. Засядька» (акт № 85 від 3.07.2009 р.); АТ «Домашбуд» (довідка № 86-н від 17.04.2013 р.); ПАТ «Бетонмаш» (довідка № 343/04 від 19.04.3013 р.); ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод» (довідка № 691/011 від 29.04.2013 р.).

Кафедрою обліку і аудиту укладено договори про співробітництво з Дніпропетровською металургійною академією, науково-промисловим об’єднанням «Укркокс», багатьма промисловими підприємствами Донецької області та інших регіонів України.

Більше 10 років кафедра плідно співпрацює із редакцією газети «Все про бухгалтерський облік».

Професор кафедри Коніщева Н.Й. є академіком Академії економічних наук зі спеціальності «Економіка інноваційних процесів», дійсним членом (академік) Української Екологічної Академії наук; має статус сертифікованого члена Міжнародної інформаційної академії (Нью-Йорк, Вашингтон, Женева, Рига, Москва, Санкт-Петербург).

Професорсько-викладацький склад кафедри спроможний забезпечити якісну та ґрунтовну підготовку фахівців усіх рівнів з обліку і аудиту, що засвідчують результати наукової діяльності кафедри, представлені 195 публікаціями за останні 5 років за проблематикою з обліку, аудиту та аналізу господарської діяльності.

 

Навігація

Контакти

Оголошення