Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра педагогіки Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Основними напрямами діяльності кафедри є:

 • навчальна робота;
 • методична робота;
 • організаційна робота;
 • виховна робота;
 • міжнародна діяльність.

Кафедра педагогіки бере участь в організації та проведенні навчального процесу зі студентами денної та заочної форми навчання і здійснює всі види навчальних занять (лекційні та практичні заняття, індивідуальні заняття та консультації, самостійну роботу, контрольні заходи) з навчальних дисциплін відповідно до навчальних планів.

Навчально-методична робота на кафедрі організована у відповідності з вимогами і нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Усі навчальні дисципліни забезпечено навчально-методичними комплексами, які відображають специфіку фахової підготовки студентів кожного факультету. Викладачі кафедри впроваджують у педагогічний процес сучасні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів, пізнавальної активності, самостійності за рахунок використання інтерактивних методів (лекції-презентації, лекції-візуалізації, проблемні лекції, бінарні лекції, семінари в активній формі, ділові ігри, КВК, конкурси творчих робіт, круглі столи, прес-конференції, тощо).

Викладачі кафедри знаходяться у постійному творчому пошуку, вони складають та поліпшують структурно-логічні схеми і окремі методики викладання навчальних дисциплін, знаходять нові об’єкти творчої праці студентів. Відповідно до плану роботи кафедри проводяться методичні семінари з актуальних питань методики викладання педагогічних дисциплін. Для удосконалення навчального процесу викладачами кафедри надається увагу підготовці і виданню методичних розробок та рекомендацій для студентів, викладачів та практичних працівників.

У навчальному процесі застосовуються сучасні засоби навчання, розроблено авторські методичні рекомендації з окремих предметів, постійно поповнюється бібліотечний фонд кафедри та удосконалюється з урахуванням сучасних досягнень теорії та технології освіти.

Розробкою інформаційних технологій навчання, матеріалів для дистанційного навчання активно займаються доценти кафедри, зокрема Білецький О. А., Лях Г.Р., Саяпіна С. А.

Велика увага при викладанні навчальних дисциплін приділяється самостійній роботі студентів. Завдання для самостійної роботи студентів розробляються відповідно до змісту тем, що вивчаються, і включають завдання різних рівнів складності, різних видів (репродуктивні і творчі). Індивідуальні завдання передбачають також індивідуально-диференційований підхід у виборі змісту завдань.

Колектив кафедри працює над удосконаленням методів перевірки і оцінювання якості навчального процесу: організацію іспитів, заліків, інших контрольних навчальних заходів – як важливого інструменту об’єктивної оцінки знань та практичних навичок студентів. Значна увага викладачами кафедри надається організації всіх видів контролю і оцінки якості знань студентів з педагогічних дисциплін.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво педагогічною практикою студентів відповідно до спеціальності кожного факультету та змісту розділу практики з педагогіки.

Педагогічний загін “Славяне” у складі студентів технологічного, фізико-математичного факультетів і факультету ПВПК (керівники – Чумак Л. В., Євтухова Т. А.) взяв участь у ІІ Міжнародному конкурсі-семінарі педагогічних загонів “Артек – 2013” і посів І місце.

Творча група студентів зайняли ІІІ місце у Відкритому турнірі Донецького національного університету з педагогіки «ДИДАКТОС», м. Донецьк 13 березня 2014 року, керівники Чумак Л. В., Євтухова Т. А.

Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є співпраця з науковими та загальноосвітніми закладами. Кафедра педагогіки активно реалізує наукові та творчі зв’язки в межах укладених договорів про творчу співпрацю із Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля, Харківським державним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Слов’янським педагогічним ліцеєм, загальноосвітніми школами м. Слов’янська.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти

Кафедра педагогіки забезпечує невід’ємну складову навчально-виховного процесу, психолого-педагогічної й методичної підготовки майбутнього вчителя ‒ педагогічну практичну підготовка, яка пов’язує теоретичне навчання у ВНЗ з його майбутньою самостійною роботою в школі.

Наукова діяльність кафедри

Викладачі кафедри педагогіки працюють над комплексною темою наукового дослідження «Проектування життєвої компетентності учнівської молоді» – науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Кузьмінa Олена Володимирівна.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок щорічної підготовки до захисту докторських та кандидатських дисертацій. Так сьогодні над докторською дисертацією успішно працює доцент Саяпіна С. А. (Становлення та розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки як науки (1960 – початок ХХІ ст.) .

Загальний процент викладачів, які мають науковий ступінь складає 75%. Персонал кафедри здійснює свою діяльність згідно з затвердженими в установленому порядку функціональними обов’язками.

Проф.  Кузьмінa О. В. постійно здійснює опонування, рецензування дисертаційних досліджень, авторефератів, монографій.

Викладачами кафедри здійснюється керівництво науковими дослідженнями аспірантів. Під керівництвом канд. пед. наук, доц. Саяпіної С. А. здійснюють наукове дослідження 2-х аспіранти: Алексеєва В. В., тема дисертаційного дослідження «Соціалізація студентів ВНЗ засобами народного мистецтва у поза навчальній діяльності» та Коркішко А. В., тема дисертаційного дослідження «Формування професійного статусу магістра педагогіки вищої школи у фаховій підготовці».

Кафедрою проводяться науково-практичні конференції, методологічні семінари, присвячені проблемам формування високого професіоналізму майбутніх фахівців, оволодіння ними новими технологіями навчання, вироблення індивідуального стилю педагогічної діяльності, готовності творчо працювати, самовдосконалюватися.

Так у вересні 2014 відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми підготовки майбутнього фахівця освітньої галузі: історія, реалії, перспективи, тенденції» присвячена 75-й річниці ДВНЗ «ДДПУ».

За матеріалами конференції було здійснено випуск збірника «Проблеми підготовки майбутнього фахівця освітньої галузі: історія, реалії, перспективи, тенденції».

Започатковано випуск кафедрального збірника «Актуальні проблеми сучасної педагогіки». Збірка планується видаватися двічі на рік за такими напрямками:

 1. Вища школа,
 2. Загальна школа.
 3. Початкова школа.
 4. Дошкільна педагогіка.
 5. Історія педагогіки.
 6. Соціальна педагогіка.

У 2015 році побачив світ перший випуск кафедрального збірника.

Наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються в публікаціях у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій як в Україні, так і за її межами. 

Загальна кількість опублікованих праць за 2013–2015р.р. – 146, серед яких: монографії, статті з impact factor, статті у журналах і наукових збірниках зарубіжжя, статі у фахових виданнях, статті в інших періодичних і наукових виданнях, методичні посібники.

Наукова діяльність здобувачів ступеня вищої освіти

На кафедрі педагогіки активно проводиться науково-дослідна робота зі здобувачами ступеня вищої освіти. Щорічно викладачі кафедри педагогіки приймають активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективні напрямки сучасної науки та освіти» ДВНЗ «ДДПУ», в рамках якої проводяться засідання секцій за різними напрямками , в роботі яких беруть участь не тільки викладачі кафедри, а й вчителі шкіл, аспіранти, здобувачі з наукових гуртків та проблемних груп. Останні роки активізована робота по опублікуванню матеріалів досліджень студентів окремо та разом з викладачами кафедр в збірках наукових праць матеріалів конференцій.

Кожен рік кафедрою педагогіки проводиться перший та другий тури Всеукраїнської олімпіада з педагогіки серед здобувачів 2-4 курсів. Метою олімпіади є виявлення педагогічно обдарованих здобувачів, орієнтованих на науково-пошукову діяльність, здатних приймати креативні рішення, створення умови для розкриття педагогічного потенціалу учасників. Переможці стають учасниками третього туру Всеукраїнської олімпіада з педагогіки.

Олімпіада 2014 р.

Олімпіада 2015 р.

Олімпіада 2016 р.

Викладачами кафедри активно проводиться науково-дослідна робота зі здобувачами. Під керівництвом викладачів кафедри працюють наукові гуртки й проблемні групи, у яких беруть участь здобувачі різних факультетів університету:

 1. Освіта Донбасу: історія і перспективи, науковий керівник – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Олексій Анатолійович Білецький.
 2. Впровадження диференційованого навчання у навчально-виховний процес школи, науковий керівник – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Ковальова Ольга Володимирівна.
 3. Пошук, науковий керівник – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Саяпіна Світлана Анатоліївна.
 4. Актуальні проблеми педагогічної науки, науковий керівник – старший викладач Плюхіна Наталія Петрівна.

 5. Впровадження проектних технологій у навчально-виховний процес школи, науки, науковий керівник – старший викладач Чумак Людмила Валентинівна.

За результатами рейтингового оцінювання наукової діяльності викладачів ДВНЗ «ДДПУ» кафедра вже кілька років посідає 14 місце з 35 можливих.