Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра психології Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Історія кафедри психології

Кафедра психології створена у 1978 році на базі кафедри педагогіки і психології Слов’янського державного педагогічного інституту. Першим завідувачем кафедри психології був професор Ілля Миколайович Яровий. За його ініціативою була організована лабораторія з інженерної психології, на базі якої захистилася не одна кандидатська дисертація.

У першому складі кафедри психології працювало вісім викладачів: кандидати психологічних наук Ольга Георгіївна Солодухова, Ісаак Григорович Гозман, Галина Павлівна Антонова, Ніна Григорівна Піддубна; старші викладачи Олександр Петрович Кудима, Володимир Кирилович Кузьмєнков та асистент Валентина Михайлівна Переверзєва.

З 1983 року завідує кафедрою психології кандидат психологічних наук, доцент Солодухова Ольга Георгіївна. Із захистом у 1998 р. Солодуховою О.Г. докторської дисертації значно зросли обсяги науково-дослідної роботи кафедри. На кафедрі створюються наукові гуртки, проблемні групи з різних напрямків психологічної науки; встановлюються зв’язки із закладами освіти та інших організацій.

З 2000 року на кафедрі починається помітне зростання кількості спеціалістів з науковими ступенями та вченими званнями. Значну роль у підготовці науково-педагогічних кадрів з психології, підвищенні їхнього кваліфікаційного рівня відіграє відкрита при кафедрі психології у 2000 році аспірантура зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, яку очолює професор О.Г. Солодухова. За цей час під її керівництвом захистили 13 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Поступове покращення професорсько-викладацького складу кафедри трансформується у підвищення наукового рівня навчальних занять, вдосконалення методичної майстерності викладачів. Під впливом цих факторів у 2003 році складаються сприятливі умови для відокремлення у якості самостійної одиниці кафедри прикладної психології. З цього часу на факультеті психології починають функціонувати дві кафедри: кафедра психології та кафедра прикладної психології.

Сучасний склад кафедри психології

Кафедра  психології створена рішенням Вченої ради Університету (протокол №10 від 11 червня 2003 р.) та наказом ректора Університету № 729 від 20 червня 2003 р.) і має статус випускової.

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін як загальна психологія, вікова психологія, експериментальна психологія, психодіагностика, історія психології, диференційна психологія, психофізіологія, методика викладання психології, теоретико-методологічні проблеми психології, юридична психологія, педагогічна психологія та інші (загальна кількість — 35 дисциплін).

Науково-дослідна, методична, організаційна та виховна робота виступають пріоритетними напрямами діяльності колективу кафедри психології і становлять базовий етап забезпечення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців у галузі психології.

Результати своїх досліджень викладачі кафедри публікують у фахових наукових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій. За час існування кафедри викладачами опубліковано 483 наукових і науково-методичних публікацій.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі щодо рецензування та незалежної експертизи наукової продукції вчених України. Так за 2013 – 2015 роки було прорецензовано 17 авторефератів кандидатських дисертацій, виступали офіційними опонентами при захисті кандидатських дисертацій (Солодухова О.Г., Резнікова О.А., Логвінова Д.В.). О.Г.Солодухова була членом двох вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Викладачами кафедри психології постійно вдосконалюється навчально-методична та матеріально-технічна база навчального-виховного процесу, розробляються і реалізовуються програми підвищення психологічної компетентності психологів-практиків та інших фахівців у сфері освіти. Удосконалення навчального процесу і пошук нових організаційних форм проведення занять із студентами проявляє себе у впровадженні освітніх стандартів нового покоління, що ґрунтуються на компетентнісно-орієнтованому підході; використанні інноваційних технологій, модульно-рейтингової системи оцінки знань студентів.

Під керівництвом доктора психологічних наук, професора Солодухової О.Г. заснована наукова школа. Наукова школа сформована з метою спільної роботи над науковою проблемою “Адаптація особистості до навчання, діяльності та соціуму”. Солодухова О.Г. разом з колегами, творчо працюють, забезпечують належні умови для розвитку нового психологічного напрямку. Солодухова О.Г. обґрунтувала в теоретичному та методологічному аспектах процес становлення педагога як професіонала; розкрила специфіку особливостей взаємин молодого фахівця з учнями, колегами, батьками.

Головним напрямком роботи наукової школи є пошук шляхів і засобів надання психологічної допомоги молодому фахівцю в перші роки професійної діяльності – в процесі адаптації.

Основні завдання наукової школи: підготовка нових науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів, обговорення результатів дисертаційних досліджень аспірантів і здобувачів кафедри психології, опанування кандидатських дисертацій, підготовка відгуків на автореферати дисертаційних досліджень, рецензування навчальних і робочих програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо, підготовка, організація і проведення вузівських, Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій викладачів та аспірантів, студентських олімпіад.

Науково-методична діяльність кафедри психології

Значну роль у підготовці науково-педагогічних кадрів з психології, підвищенні їхнього кваліфікаційного рівня відіграє відкрита при кафедрі психології у 2000 році аспірантура зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, яку очолює професор О.Г. Солодухова. За цей час під її керівництвом захистили 13 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає за рахунок щорічної підготовки до захисту докторських та кандидатських дисертацій. Успішність наукової діяльності кафедри підтверджується захистом кандидатських дисертацій викладачів, які працюють на кафедрі: Резнікова О.А. (березень 2010р.), Степаненко Л.В. (жовтень 2010р., ), Кіян А.П. (червень 2015р.).

Так на сьогоднішній день загальний процент викладачів, які мають науковий ступінь складає 100%. Персонал кафедри здійснює свою діяльність згідно з затвердженими в установленому порядку функціональними обов’язками.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням професійної майстерності. Так, у 2013 році ст. викл. А.П. Кіян та доц. В.Л. Солодухов отримали сертифікати з психоаналітичної роботи обсязі 50 годин, доц. Степаненко Л.В. та доц. Г.М. Свіденська отримали сертифікати з курсу гештальт-терапії та гештальт-консультування в обсязі 100 годин. У 2014 році доц. В.Л. Солодухов та проф. О.Г. Солодухова отримали сертифікати про успішне завершення 60-годинного курсу з  глибинної психокорекції, доц. Д.В. Логвінова отримала свідоцтво про проходження курсу з “Інформаційних технологій у сучасній експериментальній психології” в обсязі 30 годин, доц. Л.М. Дейниченко отримала свідоцтво про проходження курсу з “Інформаційних технологій масової поведінки” в обсязі 30 годин, доц. Свіденська Г.М. отримала свідоцтво про проходження курсу з “Інтерактивних методів навчання у ВНЗ” в обсязі 50 годин. У 2015 році отримали сертифікати з успішного проходження методу активного соціально-психологічного пізнання проф. О.Г. Солодухова, доц. Г.М. Свіденська, доц.Резнікова О.А., доц. Степаненко Л.В., доц. Сергєєва І.В., доц. Солодухов В.Л.

Викладачі кафедри психології працюють над комплексними темами наукових досліджень «Теоретико-методологічні засади формування адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєздійснення», «Самоактуалізація та самореалізація особистості в процесі діяльності» – науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Солодухова Ольга Георгіївна. Виходячи з кафедральної тематики кожен викладач має свій напрямок науково-дослідної роботи.

Результати науково-дослідної роботи викладачі кафедри публікують у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій як в Україні (Київ, Донецьк, Луганськ, Харків, Переяславль-Хмельницький, Одеса, Суми), так і за її межами. Загалом за 2013-2015 н.р. викладачами кафедри психології опубліковано 142 публікацій, з них 3 навчально-методичних посібника та 18 методичних рекомендацій, 121 тез та статей у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій.

За активної участі викладачів кафедри психології проходить на факультеті психології, економіки та управління щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція. У квітні 2014 р. за її результатами вийшов збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні питання сучасної науки і освіти” [Слов’янськ, 22-24 квітня 2014 року] /ДВНЗ ДДПУ – Слов’янськ: мінідрукарня «Папірус», 2014. – 479 с.

У 2015 р. за результатами щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції “Перспективні напрямки сучасної науки і освіти” вийшов збірник наукових праць “Актуальні питання психології, економіки та управління” [Слов’янськ, 22-24 квітня 2015 року] /ДВНЗ ДДПУ – Слов’янськ: Видавництво  «Печатный двор», 2015. – 428 с.

Також в рамках роботи цієї конференції була проведена конференція в режимі On – line з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (23 квітня 2015 року).

21 січня 2016 р. відбулася Всеукраїнська міжвузівська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми реалізації адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєздійснення». Також по закінченні було опубліковано збірник наукових праць “Перспективні питання психології” за матеріалами Всеукраїнської  міжвузівської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми реалізації адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєздійснення» [Слов’янськ, 21 січня 2016 року] /ДВНЗ ДДПУ – Слов’янськ: Видавництво Б.І. Маторіна, 2016. – Вип. 1. - 286 с.

До наукової роботи кафедри залучаються психологи міста, району та інших міст. Так у листопаді 2014 р. за результатами науково-методичного семінару «Адаптаційна трансформація свідомості суб`єкта» був виданий збірник  наукових праць «Адаптаційна трансформація свідомості суб`єкта: збірник наукових праць» За матеріалами науково-практичного семінару кафедри психології ДВНЗ ДДПУ (29 жовтня 2014 р.) - Слов’янськ, 2014. – 68 с.

Також викладачі кафедри працюють над підвищенням рівня ефективності своєї роботи для вирішення регіональних потреб. Проводяться заходи, здійснені спільно з іншими освітніми установами та методичними об'єднаннями. Викладачі кафедри психології доц. Степаненко Л.В., доц. Свіденська Г.М. приймали участь у карусі у формі полілогу для психологів та фахівців корекційної педагогіки закладів освіти “Засоби ефективної взаємодії соціально-психологічної служби та фахівців корекційної педагогіки при роботі з дітьми з особливими потребами в ДНЗ, ЗОШ, СЗІШ, реабілітаційному центрі” (м. Слов`янськ, 7 жовтня 2015 року). доц. Кіян А.П приймав участь у Слов`янській базовій конференції шкіл мистецтв (м. Слов`янськ, 27 серпня 2015 року). Викладачі кафедри психології приймали участь у круглому столі “Сучасні напрямки розвитку психологічної служби в системі освіти” (м. Слов`янськ, 18.02.2016 р.) У заході прийняли участь практичні психологи міста.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до науково-дослідної роботи. Щорічно організовується І тур студентської олімпіади з психології. Так у 2015 р. магістрантка Лучинська Ірина Олександрівна приймала участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка проходила в Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка. Студенти приймають участь у конференціях; виходять спільні публікації, студентські наукові роботи приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських НДР у галузі «Педагогічна та вікова психологія». В 2014 р. магістрантка Кондаурова Наталія (науковий керівник – доц. Логвінова Д.В.) отримала диплом переможця ІІІ ступеня (Переяславль-Хмельницький 20-21 березня 2014 р.).

На кафедрі психології працюють наукові гуртки. Наукові гуртки працюють над актуальними сучасними проблемами психології, які тісно пов’язані з кафедральною темою науково-дослідної роботи.

Колектив кафедри психології підтримує тривалі зв’язки з іншими науковими організаціями, що є важливою складовою науково-дослідницької діяльності кафедри. Ці зв’язки реалізуються головним чином, у вигляді співробітництва з Київським інститутом психології ім. Г.С.Костюка; Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна; Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди; Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького;  Донецьким національним університетом (м. Вінниця), Криворізьким національним університетом.