Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Стешенко Володимир Васильович

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Коло наукових інтересів: проблеми змісту та методики трудового навчання (технології) і професійної підготовки майбутніх учителів, формування фахових компетнетностей у майбутніх учителів трудового навчання.

У 1977 році закінчив факультет загальнотехнічних дисциплін і праці (із додатковою спеціальністю «Фізика») Слов’янського державного педагогічного інституту і отримав кваліфікацію вчителя загально технічних дисциплін, трудового навчання та фізики.

На технологічному факультеті почав працювати з 1977 року за направленням Міністерства освіти України викладачем кафедри трудового навчання і креслення.

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Взаємозв’язок спеціальних дисциплін і їх реалізація в навчальному процесі педінституту» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (науковий керівник член-кореспондент АПН СРСР, доктор педагогічних наук, професор Д.О. Тхоржевський). Вчене звання доцента отримав у 1991 р.

У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання в умовах ступеневої освіти» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (науковий консультант член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор В.К. Сидоренко). Вчене звання професора отримав у 2011 р.

Має стаж практичної роботи в школі – працював учителем трудового навчання у Слов’янському навчально-виробничому комбінаті, а потім у загальноосвітній школі №1 м. Слов’янськ.

Із 2004 року член-кореспондент Міжнародної академії педагогічної освіти (м. Москва).

Викладає дисципліни: «Теорія та методика професійної освіти», «Педагогічне проектування», «Основи наукових досліджень», «Методика трудового навчання» та ін.

Керує педагогічною практикою студентів, науковою роботою студентів, дипломними та магістерськими роботами, а також здобувачами наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Із 2012 року керує аспірантурою зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Автор більше 200 публікацій у наукових збірниках України та ближнього зарубіжжя. У науковому доробку має монографії, навчальні посібники з Грифом МОН України та навчальні посібники й методичні вказівки.

Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, член редколегії Всеукраїнського науково-методичного журналу «Трудова підготовка в сучасній школі».

Борисова Світлана Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: формування фахових компетентностей і наукового світогляду у майбутніх учителів трудового навчання та технологій.

Нагороджена Орденом «За розбудову освіти» (Асоціації навчальних закладів приватної форми власності).

Вовк Надія Валентинівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: дидактичне проектування процесу трудового навчання учнів загальноосвітньої школи; демократичні підходи в технологічній освіті; підготовка майбутнього вчителя трудового навчання і технології до формування культури споживання в учнів загальноосвітньої школи.

Лазаренко Наталя Юріївна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: проблеми озвитку міжнародних зв'язків та партнерських відносин для задоволення та захисту інтересів учнів, студентів і працівників закладів загальної (технологічної) та професійної освіти; принципи екологічної етики і механізми забезпечення «екологічно свідомого» проектування в дизайні; креативні методи навчання харчовим технологіям.

Лихолат Олена Віталіївна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: удосконалення фахової підготовки студентів технологічної та професійної освіти; історичні, теоретичні і практичні аспекти трудового навчання, технологічної та професійної освіти; розвиток творчої особистості студентів в межах професійної освіти засобами дизайну та народної художньої практики.

Рукасова Світлана Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: удосконалення змісту і методики викладання навчальних курсів фахового (професійно-практичного) циклу в межах професійної освіти швейного напрямку.

Цибулько Григорій Якович

кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: удосконалення професійної підготовки майбутнього учителя, розвитку студентського та учнівського самоврядування.

Нагороджений Грамотою Національної академії педагогічних наук України та Орденом «За розбудову освіти» (Асоціації навчальних закладів приватної форми власності).

Пшеничний Максим Володимирович

кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Коло наукових інтересів: формування творчої компетентності учнів загальноосвітньої школи у процесі технологічної освіти.

Борисенко Людмила Павлівна

старший викладач

Коло наукових інтересів: Формування фахових компетентностей з дизайну у студентів спеціальності «014 Середня освіта (Трудове навчання та технології» та «015 Професійна освіта».

 


 

Організацію обслуговування навчального процесу та матеріального забезпечення здійснюють:

Дятел Світлана Олександрівна

завідувач навчальними майстернями кафедри

Шестакова Олена Миколаївна

майстер виробничого навчання

Бистрицька Наталія Олександрівна

завідувач навчальними лабораторіями кафедри

Гріднєва Ольга Станіславівна

старший лаборант

Шаповалова Ніта Вацлавівна

старший лаборант

Решетняк Олександра Олександрівна

старший лаборант

Данько Марина Василівна

робітниця навчальних майстерень