Діяльність кафедри

Кафедру теорії і практики початкової освіти було утворено в 2009 році на підставі рішення Вченої ради СДПУ (№ 1236 від 18 листопада 2009 р.).

25 лютого 2013 року кафедра отримала статус випускової для факультету підготовки вчителів початкових класів.

Фундатором і першим завідувачем кафедри стала доктор педагогічних наук, професор Бадер Валентина Іванівна – відомий фахівець у галузі методики навчання української мови у початковій школі. У 2014 – 2015 рр. кафедру очолював доктор педагогічних наук, професор Коротяєв Борис Іванович – викладач-новатор, автор кількох монографій з питань педагогіки та педагогічної філософії, фундатор наукової школи.

Із 2015 року кафедру очолює доктор педагогічних наук Гаврілова Людмила Гаврилівна – фахівець у галузі мистецької педагогіки.

Кафедра теорії і практики початкової освіти бере участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальністю «Початкова освіта»,  забезпечуючи викладання навчальних дисциплін у фаховому, лінгвістичному, методичному та літературознавчому напрямах.

Крім викладацької діяльності, члени кафедри теорії і практики початкової освіти факультету ПВПК проводять колективні наукові пошуки за темою науково-дослідної роботи «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти», задля чого при кафедрі засновано відповідну науково-дослідницьку лабораторію. Основними її завданнями є такі:

  • висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку професійної освіти сьогодення;
  • популяризація та систематизація досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, найвагоміших наукових та практичних здобутків у галузі професійної освіти;
  • надання науково-методичної допомоги в професійному зростанні вчителів початкових класів;
  • інформаційно-методичний супровід фахівців, які здійснюють професійну підготовку майбутніх учителів початкових класів.

У руслі проблематики лабораторії на кафедрі започатковано видання збірника наукових праць «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти» (видано два випуски), наразі відбувається переформатування збірника в електронне наукове видання (головний редактор – ректор ДВНЗ «ДДПУ», професор С. О. Омельченко; заступник головного редактора – завідувач кафедри ТППО, професор Л. Г. Гаврілова).

На кафедрі теорії і практики початкової освіти також працює науково-дослідницька лабораторія “Інформаційне забезпечення фахової підготовки вчителів початкових класів”. Ведеться робота з розроблення й впровадження у навчальний процес професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи дистанційних курсів “Лінгвокраїнознавство”, “Методика навчання української мови”, “Мультимедійні технології в мистецькій освіті” та ін., які розміщені в навчальному середовищі MOODLE ДВНЗ “ДДПУ”. У руслі проблематики лабораторії викладачами кафедри активно використовуються сучасні засоби е-навчання, створюються засоби електронного й мультимедійного супроводу до дисциплін кафедри, розробляються електронні навчально-методичні комплекси інтерактивного рівня до навчальних дисциплін, електронні та мультимедійні посібники, мовні тренажери тощо.

Результати своїх досліджень викладачі кафедри теорії і практики початкової освіти оприлюднюють у фахових наукових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських та загальноуніверситетських науково-практичних конференцій. Прикладом, у 2013 – 2015 рр. викладачі кафедри мали 204 публікації, із них: 5 монографій (проф. Б. І. Коротяєв, проф. Л. Г. Гаврілова, колективна монографія тощо), 2 посібники з грифом МОН (проф. Л. Г. Гаврілова, доц. В. П. Сиротенко), 4 статті з impactfactor, 28 статей у журналах і наукових збірниках зарубіжжя, 68 статтей у фахових виданнях, 97 статей в інших періодичних і наукових виданнях, навчальних і методичних посібників.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі щодо рецензування та незалежної експертизи наукової продукції вчених України. Так за 2013 – 2015 роки було прорецензовано 15 авторефератів кандидатських дисертацій, викладачі виступали офіційними опонентами (рецензентами) при захисті кандидатських дисертацій.

Професор Б. І. Коротяєв входить до складу спеціалізованої ради з захисту дисертацій К 12.112.01 у Державному вищому навчальному закладі “Донбаський державний педагогічний університет”, здобувачами наукових ступенів та постійно виступає у якості опонента. У 2015 році під його керівництвом було захищено кандидатську дисертацію В. Сарієнка.

Колектив кафедри теорії і практики початкової освіти підтримує конструктивні зовнішні зв’язки з іншими освітніми та науковими закладами, що є важливою й характерною складовою науково-дослідницької діяльності кафедр факультету. Ці зв’язки реалізуються головним чином, у вигляді співробітництва з підрозділами НАПН України (Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих); Фундацією центральноєвропейської академії навчань та сертифікації (м. Бидгощ, Польща); інститутом інформатики НПУ імені М. П. Драгоманова; інститутом Конфуція Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; Харківським державним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди.

Під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Б. І. Коротяєва на факультеті підготовки вчителів початкових класів заснована наукова школа. Метою школи є навчити молодих вчених науковій творчості, її методології, сприяти оптимальній організації наукової діяльності.

У роботі наукової школи під керівництвом досвідчених науковців кафедри приймають участь асистенти кафедр факультету, магістранти та студенти старших курсів. Результати їх наукової діяльності відображаються в участі у Всеукраїнських та загальноуніверситетських науково-практичних конференціях, в олімпіадах, конкурсах наукових робіт. Апробацією результатів досліджень є надруковані статті та тези у наукових збірниках (за останні три роки опубліковано: 45 статей і тез студентів, 18 статей – асистентів).