Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Завідувач кафедри

Бондаренко Володимир Іванович

Доктор педагогічних наук, професор

 

У 1996 закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут зі спеціальності «Трудове навчання» та отримав кваліфікацію вчителя трудового та професійного навчання за профілем металообробка. З 2000 року працює у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Лінійна асинхронна магнітогідродинамічна машина з модульною обмоткою» і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук, а у 2005 році – звання доцента кафедри промислових технологій (атестат 02ДЦ №012962).

У 2009 році виконував обов’язки завідувача кафедри промислових технологій технологічного факультету.

У 2014 році закінчив магістратуру Донецького національного університету зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» та здобув кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів.

З 2010 по 2017 рр. декан технологічного факультету.

У 2016 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальністю 13.00.07. - теорія і методика виховання на тему: «Теоретичні і методичні засади формування іміджу майбутнього вчителя технологій у системі виховної роботи педагогічного університету».

З 2017 р. завідувач кафедри «загально технічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи».

У 2020 році присвоєно звання професора кафедри «загально технічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи»

Досліджує індивідуальну наукову тему «Формування професійних компетентностей вчителя трудового навчання та технологій».

Викладає дисципліни: «Імідж сучасного вчителя технологій», «Технологічний та електротехнічний практикум», «Охорона праці в галузі освіти та життєзабезпечення у надзвичайних станах».

Коло наукових інтересів: Формування професійного іміджу вчителя трудового навчання та технологій.

Бондаренко В.І. працює у спеціалізованій вченій раді по захисту кандидатських та докторських дисертацій Д29.051.06 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, постійно здійснює опонування, рецензування дисертаційних досліджень, авторефератів, монографій. Під його керівництвом у 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (Транспорт) Погорєлов Михайло Григорович.

 

БУТИРІНА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2003 році закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання (обслуговуюча праця, спеціалізація: основи економіки), креслення, основ інформатики і безпеки життєдіяльності.

У 2004 році закінчила з відзнакою магістратуру Слов’янського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію викладача фахових дисциплін у ВНЗ (методика трудового навчання та технічні дисципліни).

У 2005 році вступила на навчання до аспірантури Слов’янського державного педагогічного університету.

11 грудня 2010 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Розвиток технологічної культури учнів основної школи у процесі трудового навчання (друга половина ХХ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК № 065572).

25 лютого 2016р. присвоєно наукове звання доцента по кафедрі Загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та беспеки життєдіяльності (Диплом 12ДЦ № 045765).

Досліджує розділ «Формування та розвиток безпекової компетентності майбутніх педагогів» колективної наукової теми кафедри ЗТДБЖД та АВТ

Викладає дисципліни: «Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці», «Охорона праці в галузі освіти та життєзабезпечення у надзвичайних станах».

Коло наукових інтересів: Використання комп’ютерних технологій у навчанні.

 

ШУМІЛОВА ЕМІЛІЯ ДМИТРІВНА

кандидат технічних наук, доцент

У 1965 році закінчила Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический інститут им. С.М. Кирова за спеціальністю «Электроизоляционная и кабельная техника» та здобула кваліфікацію інженера – електрика ( диплом Ф № 320239).

14 грудня 1979 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою: «Исследование воздействия частичных разрядов на изоляцию из полимерных пленок, пропитанных криогенными жидкостями» зі спеціальності 05.14.12 – Техніка високих напруг (диплом ТН № 037148).

31 січня 1991 р. присвоєно наукове звання доцента по кафедрі Теоретичних основ електротехніки (Диплом ДЦ № 030457).

Досліджує розділ «Формування та розвиток загально технічної компетентності студентів при дослідженні характеристик ПР у складі контрольно – управляючих інформаційних машин» колективної наукової теми кафедри ЗТДБЖД та АВТ

Викладає дисципліни: Хімія (за професійним спрямуванням), «Хімія неорганічна та аналітична», «Сучасні інформаційні машини та кібернетичні системи у виробництві», «Технології енергопостачання та практикум з електротехнічних робіт».

Коло наукових інтересів: Електромеханічна міцність полімерних ізоляторів. Розробка та впровадження нових технічних засобів для забезпечення електробезпеки в навчальних і виробничих процесах.

 

РАЦЛАВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент

У 1982 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Учитель загальнотехнічних дисциплін та праці», здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання та креслення.

З серпня 1982 року – старший лаборант кафедри загальнотехнічних дисциплін. В серпні 1985 року обраний асистентом цієї кафедри. З листопада 1989 року обраний за конкурсом старшим викладачем кафедри обслуговуючої праці.

У 1995 році вступив на навчання до аспірантури Слов’янського державного педагогічного університету кафедри фізики. У 2002 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою: «Електромеханічна міцність склопластикових ізоляторів» зі спеціальності 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів (диплом ДК № 016214).

16 червня 2005 р. присвоєно наукове звання доцента по кафедрі Промислових технологій (Атестат доцента 02ДЦ №014675).

Досліджує індивідуальну наукову тему «Механізми науково-технологічного впровадження перспективних рішень у системі очищення водопостачання та стокових вод»

Викладає дисципліни: «Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці» «Охорона праці в галузі освіти та життєзабезпечення в надзвичайних станах».

Коло наукових інтересів: Екологічна безпека.

 

ЯГУПЕЦЬ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1980 році закінчив Словянський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни та праця», та здобув кваліфікацію «Вчитель загально технічних дисциплін».

12 лютого 2010 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Формування у майбутніх учителів трудового навчання умінь застосовувати засоби наочності у професійній діяльності» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання (диплом ДК №063302).

15 травня 2014 року рішенням атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін і технічної графіки (протокол №4-02Д) (атестат 12ДЦ №038642).

Досліджує розділ «Формування у майбутніх вчителів трудового навчання готовності до застосування інформаційно-технічних засобів у професійно-педагогічній діяльності» колективної наукової теми кафедри ЗТДБЖД та АВТ.

Викладає дисципліни: «Вибрані питання загальнотехнічних дисциплін», «Технічна механіка».

Коло наукових інтересів: формування професійної спрямованості студентів технологічних факультетів педагогічних університетів при вивченні загально-інженерного курсу.

 

ПЕРЕЙМА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат педагогічних наук, доцент

У 2004 році закінчив з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання (технічна праця, спеціалізація: основи економіки), креслення, основ інформатики і безпеки життєдіяльності.

У 2005 році закінчив з відзнакою магістратуру Слов’янського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію викладача фахових дисциплін у ВНЗ (методика трудового навчання та технічні дисципліни).

12 грудня 2012 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з розвитку соціальної активності дезадаптованих підлітків» зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (диплом ДК № 013236).

З січня 2019 року працює на посаді доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи.

Досліджує розділ «Формування та розвиток комп’ютерної компетентності майбутніх вчителів трудового навчання та професійної освіти.» колективної наукової теми кафедри ЗТДБЖД та АВТ.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Креслення та комп’ютерна графіка», «Матеріалознавство», «Комп’ютерна графіка та моделювання у тривимірних середовищах».

Коло наукових інтересів: комп’ютерна та технічна графіка.

 

ПОГОРЄЛОВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ

старший викладач

У 1995 році закінчив з відзнакою Слов’янський радгосп технікум за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію технік - механік.

У 2000 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Трудове навчання, металообробка» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності.

У 2001 році закінчив з відзнакою магістратуру Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогіки.

У 2017 році закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Автомобільний транспорт» та здобув професійну кваліфікацію спеціаліст автомобільного транспорту.

У 2020 році захистив дисертацію на тему: «Формування готовності майбутніх викладачів професійного навчання в галузі транспорту до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (Транспорт).

Досліджує розділ «Формування готовності майбутніх бакалаврів професійної освіти в галузі транспорту до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.» колективної наукової теми кафедри ЗТДБЖД та АВТ.

Викладає дисципліни: «Правила дорожнього руху», «Технологічний та електротехнічний практикум», «Технічне обслуговування автомобіля», «Діагностика автомобіля»

Коло наукових інтересів: безпека та правила дорожнього руху.

 

НІКОЛАЙЧУК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

старший викладач

У 2004 році закінчив з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання (технічна праця, спеціалізація: основи економіки), креслення, основ інформатики і безпеки життєдіяльності.

У 2005 році закінчив з відзнакою магістратуру Слов’янського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію викладача фахових дисциплін у ВНЗ (методика трудового навчання та технічні дисципліни).

У 2006 році вступив на навчання до аспірантури Слов’янського державного педагогічного університету.

У 2019 році захистив дисертацію на тему «Розроблення теоретичних основ використання показника температури займання в якості експрес-оцінки марочної належності вугілля» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.07. «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів».

11 березня 2020 року працює на посаді доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи.

Досліджує розділ «Формування та розвиток загальнотехнічної компетентності студентів факультету ПТПО під час професійної підготовки» колективної наукової теми кафедри ЗТДБЖД та АВТ.

Викладає дисципліни: «Робочі та енергетичні машини», «Основи управління автомобілем та безпека дорожнього руху».

Коло наукових інтересів: дослідження і розробка технологічних основ виробництва коксу різного призначення, правила та безпека дорожнього руху.

 

Організацію матеріального забезпечення і обслуговування навчального процесу здійснюють:

БОНДАРЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

завідувач навчальних майстерень

АБКІН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

майстер виробничого навчання

 

СИДОРКІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

майстер виробничого навчання

СИДОРКІН ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

майстер виробничого навчання

 

 

СКИДА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА

завідувач навчальної лабораторії

МАТЯШОВА ДАНА ВАЛЕРІЇВНА

старший лаборант

 

ПИЛИПИШКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

кандидат педагогічних наук, старший лаборант

ХОЛОДКОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

cтарший лаборант