Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Кафедра психології є базовим структурним підрозділом факультету психології, економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Кафедра створена рішенням Вченої ради Університету (протокол №10 від 11 червня 2003 р.) та наказом ректора Університету № 729 від 20 червня 2003 р.) і має статус випускової.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, Солодухова Ольга Георгіївна, доктор психологічних наук, професор, яка має стаж науково-педагогічної роботи 40 років.

Кафедра психології здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 6.030102 Психологія, спеціаліст та магістр за спеціальностями 7.03010201 Психологія, 8.03010201 Психологія.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

На кафедрі працюють 9 викладачів, з них – 1 професор, 8 кандидатів наук, доцентів.

Солодухова Ольга Георгіївна - завідувач кафедри психології, доктор психологічних наук, професор.

Солодухова Ольга Георгіївна народилась 11 березня 1937 року.

У 1960 році закінчила фізико-математичний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю математика та фізика.

У 1976 році, по закінченні аспірантури при кафедрі психології Московського державного педагогічного університету ім. В.І. Леніна, Солодухова О.Г. захистила кандидатську дисертацію на тему “Особенности внимания в мыслительной деятельности учащихся (при решении математических задач)”.

У 1981 році Ользі Георгіївні присуджено наукове звання доцента. З 1983 року по теперішній час Солодухова О.Г. завідує кафедрою психології.

У 1998 році захистила докторську дисертацію на тему “Психологія становлення особистості молодого вчителя в процесі професійної адаптації” по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 1999 році рішенням Вченої Ради СДПІ Солодуховій О.Г. присвоєно вчене звання професора. Має 147 наукових публікацій. Серед яких монографія «Професійне становлення молодого вчителя», два наукові посібники «Психологія емпатії» та «Психологія спілкування», біля десяти методичних рекомендацій.

Науково-педагогічний стаж – 40 років.

Під керівництвом проф. Солодухової О.Г. успішно працює аспірантура зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. В рамках дії наукової школи у 2015 році була затверджена нова тема «Теоретико-методологічні засади формування адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєздійснення». За цей час захищено 13 кандидатських дисертацій.

У 2008 році присуджена номінація «Жінка-науковець року». Нагороджена грамотами Президії Національної Академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, обласної держради.

Коло наукових інтересів: “Особливості аутоадаптації особистості, що змушена змінювати вид діяльності”.

Викладає дисципліни: Методика викладання у вищій школі, Психологія вищої школи, Теоретико-методологічні проблеми психології.

Сергєєва Інесса Вікторівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1997 році закінчила з відзнакою технологічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю трудове навчання.

З 2001 року працювала на кафедрі психології асистентом, старшим викладачем, доцентом. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за темою: „Особливості емоційної регуляції професійної діяльності вчителя в напружених ситуаціях ” по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

З 2006 року по 2011 рік декан психологічного факультету.

Науково – педагогічний стаж – 14 років. Загальна кількість публікацій — 53.

Коло наукових інтересів: “Теоретико-методологічні та психологічні аспекти емоційної регуляції діяльності особистості”.

Викладає дисципліни: Загальна психологія, Психологія праці та інженерна психологія, Основи Паблік Рілейшнз.

Керує науковим гуртком.

Дейниченко Лариса Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології.

У 1993 році закінчила природничий факультет Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди за спеціальністю біологія.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію за темою: „Підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів України до природоохоронної роботи в школі "50-80р.р. ХХ століття” по спеціальності - 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науково – педагогічний стаж – 14 років.

Загальна кількість публікацій – 44.

Коло наукових інтересів: „Самореалізація здобувача вищої освіти в аспекті його взаємовідносин із викладачем”.

Викладає дисципліни: Педагогічна психологія, Психологія масової поведінки, Основи профорієнтаційної роботи, Психологія підприємницької діяльності, Основи психогенетики.

Керує науковим гуртком.

Солодухов Василь Леонідович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 2000 році закінчив з відзнакою педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю дошкільне виховання.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за темою: „Метафоричність казки як засіб активного соціально-психологічного навчання ” по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Науково – педагогічний стаж – 15 років.

Загальна кількість публікацій — 27.

Коло наукових інтересів: "Методологія метафоричності глибинно-психологічного пізнання”.

Викладає дисципліни: Зоопсихологія та порівняльна психологія, Психодіагностика, Основи психотерапії, Практикум з загальної психології.

Свіденська Галина Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1991 році закінчила педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю педагогіка і психологія (дошкільна).

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за темою: „ Психологічні особливості розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи” по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Науково – педагогічний стаж – 19 років.

Загальна кількість публікацій – 47.

Коло наукових інтересів: „Психологічні чинники формування самосвідомості підлітків”.

Викладає дисципліни: Методика діагностики психічного розвитку дітей, Психологічна служба, Методика викладання психології, Психологічна служба в системі освіти.

Логвинова Діана Валеріївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1991 році закінчила з відзнакою факультет підготовки вчителів початкових класів Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю педагогіка та методика початкового навчання з додатковою спеціальністю музика.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за темою: „Вплив гендерних установок на статеворольове самовизначення старших підлітків” по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Науково – педагогічний стаж – 13 років.

Загальна кількість публікацій – 37.

Коло наукових інтересів: „Психологічні особливості формування духовно-моральних установок у підлітків”.

Викладає дисципліни: Експериментальна психологія, Математичні методи у психології,  Гендерна психологія, Практикум з загальної психології. Керує науковим гуртком.

Степаненко Лариса Вікторівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1995 році закінчила з відзнакою педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю дошкільне виховання.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою: „Особливості прояву дисгармонійних емоційних станів особистості” по спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології.

З 2013 року працює заступником декана факультету психології, економіки та управління.

Науково – педагогічний стаж – 19 років.

Загальна кількість публікацій – 46.

Коло наукових інтересів: „Особливості прояву емоційного потенціалу майбутнього фахівця”.

Викладає дисципліни: Загальна психологія, Диференційна психологія, Юридична психологія, Психічні стани.

Резнікова Олена Анатоліївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1984 році закінчила педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю педагогіка і психологія (дошкільна).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою: „Адаптаційна трансформація психологічного захисту особистості студента” по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Науково – педагогічний стаж 16 років.

Загальна кількість публікацій – 59.

Коло наукових інтересів: „Психологічний захист в системі особистісної регуляції”.

Викладає дисципліни: Психологія травмуючих ситуацій, Історія психології, Теоретико-методологічні проблеми психології, Геронтопсихологія, Практикум з загальної психології.

Керує науковим гуртком.

Кіян Андрій Петрович - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

У 1996 році закінчив дефектологічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю дефектологія. Олігофренопедагогіка і логопедія. У 2009 році закінчив факультет  економіки і управління Слов’янського державного педагогічного університету за спеціальністю менеджмент організацій.

У 2015 році захистив кандидатську дисертацію за темою: „Психологічна готовність педагога до протидії маніпулятивного впливу у спілкуванні з підлітками” по спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Науково-педагогічний стаж 17 років.

Загальна кількість публікацій – 23.

Коло наукових інтересів: „Психологічні особливості формування готовності протидії маніпулятивному впливу у діаді “вчитель-учень”.

Викладає дисципліни: Психофізіологія, Вікова психологія, Практикум з загальної психології.

Список публікацій викладачів кафедри.

Кафедра психології є базовим структурним підрозділом факультету психології, економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Кафедра створена рішенням Вченої ради Університету (протокол №10 від 11 червня 2003 р.) та наказом ректора Університету № 729 від 20 червня 2003 р.) і має статус випускової.

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, Солодухова Ольга Георгіївна, доктор психологічних наук, професор, яка має стаж науково-педагогічної роботи 40 років.

Кафедра психології здійснює підготовку здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 6.030102 Психологія, спеціаліст та магістр за спеціальностями 7.03010201 Психологія, 8.03010201 Психологія.