Діяльність кафедри

Випусковою кафедрою за спеціальністю 071 Облік і оподаткування є кафедра обліку і аудиту, яка утворена як самостійний структурний підрозділ ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» у 2000 році.

У даний час розвиток кафедри обліку і аудиту невід’ємно пов’язаний з новітньою економічною історією нашої держави. Перехід на нові умови господарювання, реформування економіки окреслили значну необхідність донецького регіону у сучасних фахівцях з новим економічним мисленням. Сьогодні кафедра обліку і аудиту є теоретичним, навчально-методичним і науковим осередком з проблем інформаційного забезпечення економічної діяльності, бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в регіоні Північного Донбасу.

До штатного складу кафедри входять 10 викладачів, що працюють за основним місцем роботи, зокрема за посадами: завідувач кафедри – Бражнікова Лариса Миколаївна, академік АЕН України, доктор економічних наук, професор; 3 кандидати економічних наук, 2 кандидати педагогічних наук; 4 старших викладача. Усі мають базову освіту, викладають теоретичні й практичні навчальні курси.

Протягом останніх 5 років усі науково-педагогічні працівники кафедри пройшли підвищення кваліфікації за основним профілем освітньої та наукової діяльності кафедри, у т.ч. з методики викладання облікових дисциплін.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує якісну та ґрунтовну підготовку фахівців усіх рівнів з обліку і оподаткування, зокрема, за освітніми рівнями: «Бакалавр» (ліцензований обсяг – 120 осіб за денною та за заочною формами навчання) та «Магістр» (ліцензований обсяг – 75 осіб за денною та заочною формами навчання). Окрім того фахівці кафедри залучаються до підготовки студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Філософія». Також на кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 071 облік і оподаткування.

За кафедрою обліку і аудиту закріплено 64 спеціалізованих економічних дисциплін.

Головною темою наукової діяльності кафедри обліку і аудиту є «Організаційні механізми і технології забезпечення інформативності облікових даних у процесі прийняття управлінських рішень».

Основні напрямки наукової діяльності випускової кафедри, яка обслуговує спеціальність «Облік і оподаткування», відповідають профілю підготовки кадрів і сконцентровані на вирішенні фундаментальних проблем обліку, аналізу і аудиту.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри неодноразово презентувалися та були апробовані на міжнародних, всеукраїнських та загальноуніверситетських науково-практичних конференціях, зокрема: Міжнародній науковій конференції «Концепції розвитку бухгалтерської професії: теорія і практика» (м. Житомир); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці і управлінні підприємствами, програмами» (м. Полтава); Міжнародній науково-практичній конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика» (м. Харків); Міжнародній науково-практичній конференції «Бухгалтерский учет, анализ и контроль в системе корпоративного управления: развитие интеллектуальных и технических возможностей» (м.Житомир-м.Краматорськ); Міжнародній науково-практичній конференції «Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі» (м. Тернопіль); Міжнародній науково-практичній конференції «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (м. Вінниця); Міжнародній науково-практичній конференції «Бухгалтерский учет и анализ» (м. Софія, Болгарія); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємства» (м. Дніпропетровськ); Міжнародній науково-практичній конференції «Криза і економічний рост» (м. Софія, Болгарія) та ін.

Традиційним для викладачів кафедри та студентів спеціальності облік і оподаткування є участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні напрямки сучасної науки та освіти», що кожного року проходить у Донбаському державному педагогічному університеті. За її результатами на кафедрі друкуються дві наукових збірки: збірка тез доповідей (електронний ресурс) та збірка наукових статей.

Також за активної участі викладачів кафедри обліку і аудиту та студентів факультету вже тричі було організовано та проводено Міжнародну науково-практичну конференцію «Синергетична співпраця у розв’язанні соціально-економічних проблем: наука, освіта, практика». За матеріалами конференцій публікуються збірники статей та тез доповідей.

Результати наукових пошуків колективу кафедри обліку і аудиту впроваджені в практичній діяльності Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілка) (довідка №02-60/13 від 25.01.2013 р.); Державному підприємстві «Севастопольський морський рибний порт» (довідка №06/4655 від 30.08.2012 р.); ПАТ «Криммолоко» (довідка №43 від 21.06.2012 р.); Головному управлінні агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації (довідка № 1-42 від 11.04.2012 р.); Українській науково-промисловій асоціації «Укркокс» (довідка №14/7 від 11.07.2012 р.); ПАТ «Севастопольгаз» НАК «Нафтогаз України» (довідка № 48/21 від 25.11.2012 р.); Приватно-орендному підприємстві «Вікторія», (довідка № 1142 від 10.09.2012 р.); НВАО «Массандра» (довідка № 107 від 06.12.2012 р.); Молокозаводу Слов’янського підсобного сільськогосподарського виробництва шахти ім. О.Ф. Засядька (довідка № 47 від 26.06.2009 р.); Структурного підрозділу «Слов’янське підсобне сільськогосподарське виробництво» орендного підприємства «Шахта ім. О.Ф. Засядька» (акт № 85 від 3.07.2009 р.); АТ «Домашбуд» (довідка № 86-н від 17.04.2013 р.); ПАТ «Бетонмаш» (довідка № 343/04 від 19.04.3013 р.); ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод» (довідка № 691/011 від 29.04.2013 р.).

Професорсько-викладацький склад кафедри спроможний забезпечити якісну та ґрунтовну підготовку фахівців усіх рівнів з обліку і аудиту, що засвідчують результати наукової діяльності кафедри, представлені 125 публікаціями за останні 5 років за проблематикою з обліку, аудиту та аналізу господарської діяльності.

Викладачі кафедри обліку і аудиту приймають активну участь у заходах з розширення науково-виробничих зв'язків із місцевими підприємствами, зокрема, є учасниками економічних форумів, круглих столів з розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні, а також перспектив економічного розвитку регіону.

Кафедра активно проводить роботу щодо розширення переліку базових підприємств, організацій, установ шляхом укладання з ними відповідних угод на проходження навчально-виробничих практик.

Кафедрою укладено договори про співробітництво з Дніпропетровською металургійною академією, науково-промисловим об’єднанням «Укркокс», багатьма промисловими підприємствами Донецької області та інших регіонів України.

Більше 15 років кафедра плідно співпрацює із редакцією газети «Все про бухгалтерський облік».

На сьогоднішній день роботу сучасного фахівця з обліку і аудиту важко уявити без умінь та навичок працювати в інформаційній системі «1С:Бухгалтерія для України». Типові рішення на платформі «1С:Підприємство» призначені для автоматизації облікових, контрольних, аналітичних процедур на підприємствах різної спеціалізації, видів діяльності, форм власності і типів фінансування. Тому одним із пріоритетних завдань на сучасному етапі взаємодії кафедри з системою бізнесу стала розробка та впровадження в навчальний процес спеціальних продуктів для студентів та викладачів, створення сучасної навчально-методичної бази, підготовка кваліфікованих кадрів для потреб економіки та управління на базі технологічних рішень системи «1С». 15 лютого 2010 р. підписано угоду про співробітництво з ТОВ «1С: Україна» (м. Київ), що дало право на використання сучасних програмних продуктів в навчальному процесі. А в березні 2010 р. підписано угоду про сертифіковане навчання студентів. З травня 2010 року кафедра вже має статус партнера фірми «1С» (код партнера 36371-UК). Одержано комплекс сертифікованих курсів у кількості 14 од. для використання у навчальному процесі.

Велику увагу викладачі кафедри обліку і аудиту приділяють виховній роботі зі студентами. Головним її завданням є всебічний розвиток особистості студентів, виховання в них професійної честі, гідності, національної самосвідомості, інтелектуальності, духовності, культури, здорового способу життя.

Більша частина викладачів кафедри є кураторами академічних груп. У всіх групах складаються плани виховної роботи, згідно яких проводяться різноманітні заходи: кураторські години, бесіди, круглі столи, аналізується стан успішності студентів та відвідування ними занять, підготовка до проведення свят, екскурсії тощо.

Традиційними вже стали кураторські години присвячені: Дню соборності України, Дню рідної мови, Дню пам’яті героїв Крут, Дню захисника України, Всесвітньому дню прав людини та ін.

Протягом року проводяться заходи, присвячені видатним датам української історії та визначним датам Донеччини у напрямах національного, патріотичного та історико-культурного виховання студентської молоді.

Кожного року викладачі кафедри та студенти приймають участь у заходах присвячених Дню Незалежності України, Дню Вишиванки, Дню пам’яті жертв голодомору та ін., святкових заходах: «День вчителя», «Дебют першокурсника», «8 березня», «Новорічні свята» тощо.

Викладачі кафедри активно проводять роботу із залучення студентів до науково-дослідної роботи, участі у факультетському турі конкурсу студентських наукових робіт, у конкурсах і олімпіадах, у науково-теоретичних і науково-методичних конференції ДДПУ, забезпечують участь студентів у виконанні кафедральної теми.

Кафедра обліку і аудиту має не тільки вагомі здобутки, але і потужний кадровий та науково-педагогічний потенціал, що дозволяє ставити та творчо вирішувати нові перспективні завдання у сфері університетської освіти та достойно відповідати на виклики сучасного глобалізованого освітнього середовища.