Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою обліку і аудиту

Дисципліни кафедри обліку і аудиту підготовки студентів за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форми навчання

 1. Ціноутворення та оцінка
 2. Контроль та ревізія
 3. Товарознавство
 4. Державне регулювання економіки
 5. Страхування
 6. Економіка підприємства
 7. Гроші та кредит
 8. Фінанси
 9. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 10. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 11. Міжнародна економіка
 12. Регіональна економіка
 13. Фінансовий облік І
 14. Фінансовий облік ІІ
 15. Управлінський облік
 16. Звітність підприємства
 17. Облік у банках
 18. Облік у бюджетних установах
 19. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 20. Облік і звітність в оподаткуванні
 21. Аудит
 22. Облікова реєстрація
 23. Облікова політика підприємства
 24. Обліково-аналітичні методи в управлінні
 25. Трудове право
 26. Господарське право
 27. Інтернет технології в обліку та звітності
 28. Внутрішньогосподарський контроль
 29. Облік у зарубіжних країнах
 30. Облік ЗЕД
 31. Аудит у комп`ютерному середовищі
 32. Право (адміністративне право)
 33. Податкова система
 34. Право (трудове право)
 35. Право (господарське право)
 36. Економіка і фінанси підприємств
 37. Облік і аудит
 38. Теорія економічного аналізу
 39. Страхування (у галузі виробництва споживчих товарів)
 40. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства
 41. Фінансовий аналіз
 42. Державне та регіональне управління
 43. Міжнародні економічні відносини


Дисципліни кафедри обліку і аудиту підготовки студентів за другим (магістерським) рівнем спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форми навчання

 1. Глобальна економіка
 2. Макроекономіка II
 3. Мікроекономіка II
 4. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 5. Фінансовий аналіз
 6. Організація обліку і оподаткування суб'єктів господарювання
 7. Організація і методика аудиту
 8. Інформаційна система 1С: Бухгалтерія
 9. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
 10. Облік і оподаткування за міжнародними стандартами
 11. Податкова політика
 12. Управлінський контроль
 13. Консолідація фінансової звітності
 14. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
 15. Податковий контроль
 16. Методологія наукових досліджень
 17. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства


Дисципліни підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії спеціальності 071 Облік і оподаткування

 1. Сучасні технології дослідження
 2. Концепції сучасного обліку
 3. Принципи та механізми оподаткування
 4. Контролінг господарських процесів
 5. Управління дослідницькими проектами в обліку
 6. Моделі та методи в оподаткуванні
 7. Принципи облікової етики

Навчально-методичні ресурси

 1. Контроль та ревізія (підручник)
 2. Фінансовий аналіз (учбовий посібник)
 3. Інформаційне забезпечення в управлінні підприємством: теорія, методологія, практика (монографія)
 4. Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційної основі (монографія)
 5. Проблеми та тенденції формування соціально-інноваційної політики сталого розвитку держави, регіонів, підприємств (монографія)