Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Панасенко Елліна Анатоліївна

завідувач кафедри практичної психології,

доктор педагогічних наук, професор

 

відзнакою закінчила ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальностями: 053 «Психологія», 012 «Дошкільна освіта», 014 Середня освіта «Українська мова та література».

 Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 − теорія та історія педагогіки («Ідеал учителя у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.», 2001 р.).

 Доцент кафедри педагогіки (2005 р.).

 Доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки («Експеримент у науково-педагогічних дослідженнях в Україні (1943–1991 рр.)», 2015 р.).

 Професор кафедри практичної психології (2018 р.).

 Стаж роботи у ЗВО – понад 20 років.

 Автор понад 250 наукових праць з теоретичних та прикладних проблем практичної психології, історії та теорії педагогіки, проблем професійної освіти та вищої школи.

Керує науковими дослідженнями аспірантів і докторантів.

Під керівництвом Е.А.Панасенко захистилися 6 кандидатів педагогічних наук, 1 доктор педагогічних наук.

 Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України.

 Член Експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених (Секція «Актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих...»).

 Член Експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок вчених (Секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»).

 Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

 Член редакційних колегій фахових видань України («Гуманізація навчально-виховного процесу» (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»), «Професіоналізм педагога: теоретичні та методичні аспекти» (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»), «Наукова скарбниця освіти Донеччини» (Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)).

 Член Спеціалізованих вчених рад:

Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.04 – професійна освіта, 13.00.05 – соціальна педагогіка);

Спеціалізована вчена рада К 12.112.02 у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (спеціальність 09.00.05 – історія філософії, 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії).

 Пройшла науково-педагогічне стажування:

Університет Данубіус (м.Сладковічево, Словацька республіка) (Danubius University, Sládkovi

ovo, Slovak Republic, 2016 р.);

Вища школа бізнесу Національного університету Луїса (м.Новий Сонч, Польща, 2018 р.) (Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz, Poland).

 Мовний сертифікат В2 (англійська мова).

 Керує науковим гуртком: Психологічний супровід розвитку особистості практичним психологом в закладах освіти.

 Науковий напрям: «Нова стратегія підготовки практичних психологів в умовах світових глобалізаційних викликів».

 Викладає дисципліни: «Психологічна служба в закладах освіти», «Практична психологія дошкільна», «Методика викладання психології», «Практична психологія в закладах освіти», «Тренінг кар’єрного успіху», «Тренінг самоорганізації та особистісної ефективності», «Тренінг самопізнання та розвитку комунікативної компетентності».

Аматьєва Олена Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент,

Закінчила педагогічний факультет Словʼянського державного педагогічного інституту у 1983 році (з відзнакою) за спеціальністю Педагогіка та психологія (дошкільна).

 Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 ‒ теорія і методика навчання («Методика навчання виразності мовлення дітей старшого дошкільного віку»,1997 р.)

 Доцент кафедри практичної психології (2001 р.)

 Стаж роботи у ЗВО ‒ понад 30 років.

 Автор понад 160 наукових праць з проблем практичної психології, навчання та виховання дітей дошкільного віку, дошкільної лінгводидактики, серед них:

 1. Аматьєва О.П., Саяпіна С.А. Психологія педагогічної діяльності. Курс лекцій для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Слов’янськ: СДПУ, 2010. 304с.
 2. Аматьєва О.П., Саяпіна С.А. Психологія виховної діяльності. Курс лекцій для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Слов’янськ: СДПУ, 2012. 336 с.
 3. Аматьєва О., Саяпіна С., Савченко М. Психологія виховної діяльності: Практикум. Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2012. 163 с.
 4. Аматьєва О., Саяпіна С., Савченко М. Психологія педагогічної діяльності: Практикум. Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2012. 134 с.
 5. Богуш А.М., Аматьева Е.П. Хаджирадева С.К. Культура речевого общения детей дошкольного возраста. Харьков: Изд-во «Ранок», 2013. 288 с. (Посібник з грифом МОН)
 6. Панасенко Е.А., Аматьєва О.П. Дметерко Н.В., Саяпіна С.А., Трубник І.В., Демченко М.О. Психічний і особистісний розвиток дошкільників: комплексна діагностика. Навчальний посібник. Краматорськ: Видавництво ЦТРІ-«Друкарський Дім», 2016. 388 с.
 7. Чернобровкін В.М., Чернобровкіна В.А., Аматьєва О.П. Саяпіна С.А., Демченко М.О. Психологія педагогічної діяльності : практикум. Вид. 3-є, доповнене. Слов’янськ: Видавець Маторін Б. І., 2016. 184 с.
 8. Аматьєва О.П., Березка С.В., Демченко М.О. Довідник із етнопсихології для здобувачів вищої освіти педагогічних вищих навчальних закладів зі спеціальностей: Дошкільна освіта, Практична психологія. Вид. 2-е, доповнене. Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2016. 128 с.
 9. Аматьєва О.П., Березка С.В., Демченко М.О. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Етнопсихологія» для здобувачів вищої освіти педагогічних вищих навчальних закладів зі спеціальностей: Дошкільна освіта, Практична психологія. Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2016. 59 с.
 10. Аматьєва О.П., Демченко М., Іванчук В. Психологія профорієнтаційної роботи. Навчально-методичний посібник. Практикум. Вид. 2-е, доповнене. Слов’янськ: ДВНЗ «ДДПУ», 2018. 334 с.
 11. Аматьєва О.П., Демченко М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Педагогіка та педагогічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти педагогічних закладів вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія. Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2020. 59 с.

 Під науковим керівництвом Аматьєвої О.П. були захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

Корнеєва О.Л. «Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів» (2012 р.);

Савченко М.В. «Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності» (2014 р.);

Іванчук С.А. «Виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного старшого віку» (2017 р.).

 Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації, Управління у справах сім’ї та молоді Донецької облдержадміністрації, Слов’янського державного педагогічного університету.

Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення №82360 від 24.09.2007 р.).

 Працює керівником Ресурсного центра педагогічного факультету.

 Відповідальний секретар науково-методичного журналу «Альманах психолого-педагогічного досвіду».

 Пройшла науково-педагогічне стажування:

Тема: «Педагогічна та психологічна освіта як складова частини системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Педагогічні та психологічні науки» (6 кредитів / 180 годин).

Термін: 03.08.2020‒11.09.2020 р.

Місце стажування: Куявський університет у Влоцлавеку, Республіка Польща.

Сертифікат №PSI-31102-KSW від 11.09.2020 р.

 Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) за темою: «Хмарні сервіси для онлайн навчання на прикладі платформи Zoom» (1,5 кредита / 45 годин).

Термін: 10-17.08.2020 р.

Місце стажування: Міжнародна фундація науковців та освітян, м. Люблін, Республіка Польща.

Сертифікат ES №0524/2020 від 17.08.2020 р.

 Науковий напрям: «Комунікативно-мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку».

 Викладає дисципліни: «Педагогіка та педагогічна психологія», «Етнопсихологія», «Психологія профорієнтаційної роботи».

 

Дметерко Наталія Володимирівна

кандидат психологічних наук, доцент

Кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 –педагогічна та вікова психологія (Тема: «Формування прийомів рішення пізнавальних задач у дітей старшого дошкільного віку», 1996 р.)

доцент кафедри дошкільної педагогіки та психології (1998).

доцент кафедри практичної психології (2002 р.).

Стаж роботи у ЗВО – понад 25 років.

Автор понад 110 наукових праць, серед яких:

монографії (1 одноосібна, 2 колективні):

 1. Дметерко Н.В. Рефлексивне мислення: феноменологія й глибинна психокорекція : [Монографія] / Н.В. Дметерко. Слов’янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2016. 418 с.
 2. Dmeterko N. Deep-correction dialogue as a condition of development of reflection thinking person // Person, Family, and Society : Interdisciplinary Approach to the Harmonization of Interests. Monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; ISBN 978-83-62683-89-5 (Paper). pp.328-335.
 3. Дметерко Н.В. Розвиток рефлексивного мислення майбутніх психологів-практиків методами глибинної психокорекції // Наукова школа академіка НАПН України Тамари Яценко: колективна монографія / за заг. ред. акад. Т. С. Яценко. 2019. Інновація, Дніпро, Україна. 2 розділи. с.228-234.

навчально-методичні посібники (понад 10 посібників):

 1. Дметерко Н.В. Вікова психологія: Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 053 Психологія денної та заочної форми навчання. Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2020. 105 с.
 2. Дметерко Н.В. Дитяча психологія: лекційний і практичний курс : Навчально-методичний посібник. Слов’янськ: Видавництво Б.І. Маторіна, 2019. 159 с.
 3. Дметерко Н.В. Соціальна психологія: лекційний і практичний курс : Навчально-методичний посібник. Слов’янськ: Видавництво Б.І  Маторіна, 2019. 123 с.
 4. Психічний та особистісний розвиток дошкільника : Комплексна психодіагностика / Укладачі Е.А. Панасенко, О.П. Аматьєва, Н.В. Дметерко, І.В. Трубнік, С.А. Саяпіна, М.О. Демченко. Слов’янськ, 2016. 218 с.
 5. Дметерко Н.В. Дитяча психологія: Навчально-методичний посібник. (Курс лекцій). Слов’янськ: ПП «Канцлер», 2005. 194 с. (гриф МОН України).

наукові публікації (понад 90 статей) у фахових виданнях та виданнях, включених до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus International.

Гарант освітньо-професійної програми «Практична психологія» (2019 р).

Член робочої групи з розробки освітньо-професійної програми «Практична психологія» (2018 р).

Дійсний член Громадської спілки «Національна психологічна асоціація».

Дійсний член Громадського об’єднання «Всеукраїнська психодіагностична асоціація».

Нагороджена почесними грамотами Донбаського державного педагогічного університету.

Напрям наукового пошуку: «Професійне становлення психологів-практиків, зокрема розвиток фахової рефлексії та рефлексивного мислення, в умовах глибинної психокорекції»; «Корекційно-розвивальна та консультативна робота у форматі психодинамічного підходу».

Додаткова освіта:

Школа глибинної психокорекції при Науково-дослідному центрі глибинної психології НАПН України при РВНЗ КГУ (м. Ялта) (2008-2013р.р.).

Викладає навчальні дисципліни: «Дитяча психологія»; «Вікова психологія», «Соціальна психологія»; «Психологічна діагностика», «Сучасні теорії глибинної психології», «Практикум з групової психокорекції», «Проективні методи обстеження особистості».

 

Седашева Світлана Леонідівна

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри практичної психології

 

У 1998 р. закінчила педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту. На кафедрі працює з 2008 р. У 2013 р. на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, за темою “Підготовка майбутнього вчителя у педагогічному університеті до особистісно-центрованої взаємодії з учнями”. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри практичної психології. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: психологія здоров’я та спорту, геронтопсихологія, основи психокорекції та психотерапії.

Викладає навчальні дисципліни: “Психологія здоров’я та спорту”, “Геронтопсихологія”, “Основи психокорекції та психотерапії”, “Військова психологія”.

 Методичні рекомендації до викладання навчальної дисципліни «Профілактика і корекція відхилень поведінки» для студентів напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія», Слов’янськ, ДДПУ, 2014. – 41 с.

 1. Методичні рекомендації до викладання навчальної дисципліни «Психологія дітей групи ризику» для студентів напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія», Слов’янськ, ДДПУ, 2014. – 44 с.
 2. Методичні вказівки до викладання навчальної дисципліни «Психологія здоров’я та спорту» для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 053 «Психологія» за освітньою програмою «Практична психологія», Слов’янськ, ДДПУ, 2019. – 69 с.
 3. Методичні рекомендації до викладання навчальної дисципліни «Геронтопсихологія» для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 053 «Психологія» за освітньою програмою «Практична психологія», Слов’янськ, ДДПУ, 2019. – 38 с.
 4. Конспект лекцій (скорочений варіант) до викладання навчальної дисципліни «Основи психокорекції та психотерапії» для підготовки студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 232 «Соціальне забезпечення» за освітньо-професійною програмою «Соціальне забезпечення», Слов’янськ, ДДПУ, 2020. – 40 с.

 

Ендеберя Ірина Володимирівна

кандидат психологічних наук,

доцент кафедри практичної психології

З відзнакою закінчила ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальностями: 053 «Психологія», 012 «Дошкільна освіта».

 Кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія («Особливості розвитку самостійності як умови професійного становлення майбутніх практичних психологів», 2015 р.).

 Стаж роботи у ЗВО – понад 15 років.

 Автор понад 58 наукових праць з теоретичних та перспективних питань психології, проблем професійного становлення практичного психолога та проблем сучасної психології.

Пройшла науково-педагогічне стажування:

«Інноваційні технології в освіті» (досвід Wyższa Szkoła Tehnichna w Katowicach) м. Катовіце, Республіка Польща, 17 грудня – 06 квітня 2019 р.;

Міжнародне підвищення кваліфікації (Вебінар) наукових, науково-педагогічних працівників ЗВО та працівників закладів середньої освіти на тему:  «ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ОНЛАЙН ОСВІТІ МОЖЛИВОСТЕЙ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM» (м. Люблін, Польща, 2020 р.) (Lublin, Poland).

 Стала учасником та отримала сертифікати участі:

І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» (НАУ, 16 червня, 2020, Київ);

ІХ Міжнародних психолого-педагогічних Челпановських читаннях (IX INTERNATIONAL CHELPANOVs READING) 14-17 травня 2020 Київ, Польша).

  Керує науковим гуртком: Психологічний супровід розвитку особистості практичним психологом в закладах освіти.

 Науковий напрям: «Психологічні засади професійного становлення практичного психолога».

 Викладає дисципліни: «Загальна психологія та історія психології», «Психологія маркетингу та реклами», «Теорія та технології проектування тренінгів», «Педагогічна психологія», «Основи психологічного консультування».

berezka

Березка Софія Вікторівна

кандидат психологічних наук

 

З відзнакою закінчила Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» за спеціальностями: «Практична психологія» (кваліфікація практичний психолог) та «Корекційна освіта (Олігофренопедагогіка)» (кваліфікація олігофренопедагог, викладач корекційної педагогіки).

Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія («Особливості психокорекції поведінкових розладів дітей з порушеннями інтелектуального розвитку засобами арт-терапії», 2019 р.).

З 2019 року працює на посаді доцента кафедри практичної психології. Стаж роботи у ЗВО – 8 років, має досвід роботи у закладі дошкільної освіти на посаді практичного психолога.

Автор понад 50 наукових праць з теоретичних та прикладних проблем практичної психології.

Лауреат обласного конкурсу «Молода людина року – 2019» у номінації «Молодіжний лідер року». У 2018 році посіла І місце у науковому рейтингу серед асистентів ДВНЗ «ДДПУ», а у 2019 р. ІІ місце у науковому рейтингу серед доцентів ДВНЗ «ДДПУ».

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України.

Член Ради молодих учених ДВНЗ ДДПУ, ГО «Молодь Сходу України».

Автор та координатор проєкту «Посилення ролі молоді в управлінських процесах Донецького регіону» (грант від Програми «U-LEAD» з Європою).

Учасник школи фасилітаторів (м. Яремче) за програмою «Active citizens» від British Counsel.

Фасилітатор локальних тренінгів за програмою «Active citizens» у м. Слов’янськ.

Пройшла науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті» у Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польша, загальна кількість годин – 180 (сертифікат № 3/05/2019). С.В. Березка також має сертифікат № 679/17 про участь у навчально-практичних тренінгах «Подолання психотравми: арт-терапія, альтернативні вирішення конфліктів, педагогічно-терапевтична підтримка у надзвичайному стані» арт-терапевтичної асоціації України (за підтримки GIZ GmbH та німецько-українсько-білоруської спілки «Європа без кордонів») в обсязі 30 год та сертифікат № 7266 МІГП про проходження та завершення освітньої програми першої ступені «Введення у гештальт-терапію / гештальт-консультування. Контакт з собою та іншими» (в обсязі 100 год).

Бере участь у роботі наукового гуртка: «Психологічний супровід розвитку особистості практичним психологом в закладах освіти».

Науковий напрям: «Розвиток soft skills майбутніх практичних психологів шляхом використання інтерактивних технологій навчання».

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Психологічна корекція», «Тренінг самопізнання та розвитку комунікативної компетентності», «Психодіагностика і корекція», «Основи наукових досліджень», «Практична психологія в закладах освіти».

Пам’яті ВчителяІкуніна Зінаїда Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент.

В університеті працювала з 1970 по 2013 р.

У 1977 р. була призначена на посаду заступника декана педагогічного факультету. З 1987 по 2003 р.  була деканом педагогічного факультету. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою «Педагогічне керівництво при формуванні мисленнєвих операцій порівняння у старших дошкільників». З 2002 р. по 2013 р. працювала завідувачем кафедри практичної психології.

У Зінаїди Іванівні неймовірно поєднувались якості природженого керівника: твердість характеру, дисциплінованість, відповідальність, блискавична реакція, високий інтелект, добросовісність, відданість учительській професії. Її завжди відрізняли життєва мудрість і любов до студентів. При цьому вона весь час вражала своєю щедрістю, душевним теплом, сердечністю.

Зінаїда Іванівна була тактовною, інтелігентною, виваженою, – вміла порадити у скрутній справі, зрозуміти та щиро поспівчувати студентським негараздам. До неї завжди зверталися люди за порадою, за співчуттям.

Народний поголос присвоїв їй почесне звання МАМА, яке супроводжувало її за життя і залишилося з нею назавжди.

Вона була люблячою матір’ю, дружиною, бабусею, – вона сприймала Сім’ю як самоцінність. Усе життя працювала заради своїх близьких та рідних.

Це все про неї... Нашого ВЧИТЕЛЯ... ЛЮДИНУ-ЛЕГЕНДУ, ЛЮДИНУ-ВЗІРЕЦЬ, ЛЮДИНУ-ЕПОХУ в житті нашого факультету. Не одне покоління випускників педагогічного факультету назавжди збереже у своєму серці довгу, добру, світлу пам’ять про Зінаїду Іванівну...

Колектив викладачів, співробітників

та здобувачів вищої освіти

педагогічного факультету

Список наукових публікацій викладачів кафедри.