Історія дефектологічного факультету

Із 1936 р. по 2016 р. – дефектологічний факультет, із березня 2016 р. – факультет спеціальної освіти.

В Україні фахівців викладачів-дефектологів, кваліфікованих спеціалістів для роботи в школах для дітей з психофізичними вадами та їх підготовка в освітніх закладах здійснювалась лише на дефектологічному відділенні при педагогічному факультеті Київського державного педагогічного інституту (КДПІ) імені М. Горького. У 1966 році на базі факультету дошкільної педагогіки Слов’янського державного педагогічного інституту (СДПІ) було створено друге в Україні відділення дефектології та здійснено перший набір студентів-дефектологів у кількості 50 осіб за кваліфікацією «Вчитель і логопед допоміжної школи». У 1967 році набір на факультет збільшився (денна форма навчання – 75 осіб, заочна – 50 осіб).

Одним із першочергових завдань успішної роботи відділення дефектології було формування потужного професорсько-викладацького складу. До роботи в СДПІ запрошено найкращих фахівців у галузі дефектології, які з ентузіазмом та щиросердною відданістю робили перші кроки в підготовці висококваліфікованих спеціалістів-дефектологів. Так, з 1966 по 1970 рр. до роботи в СДПІ було залучено найкращих випускників КДПІ імені М. Горького, серед них: Л. Н. Опанасенко (Сергєєва), Н. В. Тарасенко, яка на той час працювала завучем Харківської республіканської школи-інтернату для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, В. С. Луценко, В. О. Гулак, а також здобувач лабораторії олігофренопедагогіки НДІ педагогіки УРСР С. М. Попович, випускниця Московського ДПІ імені В. І. Леніна Л. Г. Торшина та ін. У 1967 році від Міністерства освіти України за рекомендацією старшого наукового співробітника лабораторії спеціальної педагогіки НДІ педагогіки АПН УРСР Л. С. Вавіної та декана дефектологічного факультету КДПІ імені М. Горького К. М. Турчинської для роботи в СДПІ було запрошено учителя історії Харківської спеціальної школи-інтернату для дітей з тяжкими порушеннями мовлення А. І. Капустіна, випускника історичного факультету Харківського університету та дефектологічного факультету КДПІ імені М. Горького. Колектив молодих педагогів на чолі з Анатолієм Івановичем активізував організаційно-методичну роботу факультету, зокрема, було придбано необхідну наукову літературу з проблем дефектології, розроблено навчальні плани, програми та ін. Навчально-методична та матеріально-технічна база, створена протягом 2-х років, дозволила відкрити в 1968 р. дефектологічний факультет як самостійний підрозділ СДПІ. Першим його деканом було призначено кандидата медичних наук, доцента А. П. Токіну.

Висококваліфіковані фахівці забезпечували належний рівень викладання спеціальних дисциплін на факультеті. Так, довгі роки цикл медичних дисциплін викладали доктори медичних наук, професори П. О. Коритько та В. М. Попов, кандидати медичних наук, доценти, старші викладачі А. С. Хілько, Р. І. Трофімова, Л. А. Дяченко. Викладачами логопедії в різні роки працювали старші викладачі А. А. Мейгас, Р. С. Муравйова, Л.Н.Сергєєва, канд. пед. наук, доц. Н.М.Філімошкіна. Викладачів спеціальних дисциплін було закріплено за кафедрою медико-біологічних дисциплін (зав. кафедрою П. О. Коритько, пізніше доцент В. П. Краснокутська). У 1972 р. на викладацьку роботу в СДПІ було запрошено вчителя математики закарпатської допоміжної школи, канд. пед. наук, доцента І. М. Басіна, який з 1975 р. очолював кафедру дефектології.

Особливо вирішальним для становлення факультету були 70-ті роки, коли перші викладачі успішно захистили кандидатські дисертації з різних проблем дефектології (1971 р. – С. М. Попович, 1973 р. – Н. В. Тарасенко, 1974 р. – А. І. Капустін).

У підручнику «Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка» один із засновників вітчизняної дефектологічної науки, академік Віктор Миколайович Синьов так говорить про становлення нашого факультету: «Міжнародний авторитет української олігофренопедагогіки, починаючи з кінця 60-х років XX століття, зростав і завдяки діяльності олігофренопедагогів Слов’янського державного педагогічного інституту, при якому здійснювалась підготовка вчителів для допоміжних шкіл. Фундатором «слов’янської» (від назви міста Слов’янськ Донецької області) олігофренопедагогіки став відомий дослідник і талановитий викладач, палкий послідовник і популяризатор психолого-педагогічних ідей Л. С. Виготського кандидат педагогічних наук, професор А. І. Капустін».

Слід зазначити, що в середині 70-х на початку 80-х років значно зростає дослідницька діяльність випускників дефектологічних факультетів СДПІ, КДПІ імені М. Горького та інших ВНЗ, практичних працівників спеціальних освітніх закладів, більшість з яких згодом під керівництвом видатних російських та українських вчених успішно підготувала і захистила дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Серед них – В. А. Турський, В. О. Липа, Л. Л. Логвинова, Л. А. Співак, В. А. Ковальчук, С. В. Сарнацький та ін.

У 1976 р. для більш широкої підготовки спеціалістів-дефектологів при Донецькому обласному управлінні освіти було створено Народний університет дефектологічних знань. Ректором цього університету було призначено А. І. Капустіна, проректором – В. О. Липу, на той час методиста спеціальних шкіл-інтернатів Донецької області, а з 1978 року – Г. М. Уманець. Протягом майже 20-ти років Народний університет плідно працював над підвищенням кваліфікації учителів, вихователів допоміжних шкіл, працівників спеціальних дошкільних закладів та логопедів, керівників спеціальних навчальних закладів. До участі в його роботі залучались також провідні російські та українські вчені – В. І. Бондар, І. Г. Єременко, В. М. Синьов, В. В. Засенко, Н. К. Сорокіна, Н. М. Стадненко, Г. М. Мерсіянова та ін. Досвід роботи Народного університету було узагальнено на сторінках всесоюзного журналу «Дефектологія» і розповсюджено в інших регіонах Радянського Союзу.

У центрі уваги Міністерства освіти України протягом багатьох років була діяльність республіканських курсів підвищення кваліфікації дефектологів на базі дефектологічного факультету СДПІ. Окрім науковців у галузі дефектології, з лекціями виступали вчителі-новатори допоміжних шкіл, провідні вчені з суміжних із дефектологією педагогічних наук, вчителі масових шкіл та ін. Серед них один із найбільш відомих не тільки в Україні, але й за її межами вчитель-новатор В. Ф. Шаталов.

За високий рівень організації роботи курсів Міністерством освіти України було відзначено подяками доц. Н. В. Тарасенко, на той час декана дефектологічного факультету А. І. Капустіна, завідувача кафедри дефектології, доц. В. О. Липу.

Доброю традицією з 70-х років стала участь студентів у конкурсах наукових робіт, які проводились у м. Києві, Москві, Шауляї, Алма-Аті, а також обмін делегаціями студентів-дефектологів нашого університету із студентами з Магдебурзької Вищої школи.

У травні 1981 року найзначнішою подією в історії факультету була організація Всесоюзного семінару-наради завідувачів кафедр дефектологічних факультетів СРСР, який проводився за дорученням Міністерства освіти СРСР у рамках діяльності Всесоюзної комісії з питань дефектології. До Слов’янська прибули вчені-дефектологи М.Перова (м. Москва), А. Виноградова (м. Ленінград), К. Карлеп (м. Тарту), М. Валце (м. Лієпая), М. Нігаєв (м. Свердловськ), А. Саратов (м. Ташкент), Р. Луцкіна (м. Алма-Ата), А. Раку (м. Кишинів), В. Карвялис (м. Шауляй). Так поступово все більш закріплювались творчі зв’язки зі спорідненими кафедрами тих міст, де відбувалась підготовка дефектологів.

Із 1979 року факультет очолював доц. В. С. Луценко, заступником декана була Л. А. Співак, яка здійснювала керівництво дефектологічного факультету з 1996 до 2003 р.р.

Сьогодні на факультеті спеціальної освіти працює близько 60 викладачів, які мають наукові ступені та вчені звання докторів, кандидатів наук, професорів та доцентів. Серед них більше 20 викладачів – фахівці в галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології. У 2009 році доцентом І. В. Дмитрієвою було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (із 2013 р.  звання професора). У 2010 році доктором психологічних наук стає доцент О. В. Мамічева (звання професора  з 2013 р.). У 2015 році захищає докторську дисертацію І. В. Татьянчикова.

Із грудня 2010 р. по теперішній час факультет спеціальної освіти очолює доктор психологічних наук, професор О. В. Мамічева, заступник декана – кандидат педагогічних наук, доцент Т. Г. Кузнецова. За цей час зроблено помітний крок у розвитку матеріально-технічної бази факультету, в удосконаленні змісту підготовки кадрів з колекційної педагогіки та спеціальної психології, розвитку корекційної педагогіки та психології як наукової галузі.

Із метою поліпшення викладання та навчально-методичного забезпечення у 2012 році реорганізовано структуру факультету спеціальної освіти, а саме

  • кафедра логопедії та спеціальної психології (зав. кафедри – проф. В. О. Липа);
  • кафедра технологій корекційної та інклюзивної освіти (зав. кафедри – проф. І. В. Дмитрієва);
  • кафедра корекційної педагогіки (зав. кафедри – проф. І. В. Татьянчикова).

Значну допомогу в підготовці кандидатських та докторських дисертацій, як керівники і консультанти, надають викладачам факультету доктори наук, професори О. В. Мамічева, І. В. Дмитрієва, І. В. Татьянчикова, доц. Л. К. Одинченко.

У складі факультету працює аспірантура під керівництвом провідних учених факультету спеціальної освіти, де навчаються представники різних регіонів України.

Викладачами факультету видано багато наукових статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, монографій, навчально-методичних посібниках, розроблено програми з різних навчальних дисциплін, програми спеціальних шкіл, підручники, методичні рекомендації, методичні розробки для вчителів та ін.

У 2013 році започаткована серія корекційної педагогіки та психології у «Віснику Донбаського державного педагогічного університету» (відпов. редактор – проф. І. В. Дмитрієва, заступник редактора – проф. О. В. Мамічева).

Із факультетом спеціальної освіти продовжують підтримувати творчі зв'язки його випускники і колишні викладачі. Перед колективом факультету постають нові відповідальні завдання з розбудови, кадрового і науково-методичного забезпечення вітчизняної системи спеціальної освіти. Викладачі беруть активну участь у розробці стандартів освіти для спеціальних шкіл. Узгоджено основні спільні напрямки діяльності з факультетами спеціальної освіти педагогічних ВНЗ України (Київський національний університет ім. М. П. Драгоманова, Кам’янець-Подільський університет ім. Івана Огієнка, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова та ін.).

Отже, для вирішення потреб дошкільних і шкільних закладів для дітей з особливими вадами, реабілітаційних центрів у кваліфікованих спеціалістах у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології на факультеті спеціальної освіти ДВНЗ «ДДПУ» здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, ступенями вищої освіти бакалавр, магістр (спеціалізація: Олігофренопедагогіка, логопедія, спеціальна психологія.).

Гостра необхідність суспільства в спеціалістах-логопедах, спеціальних психологах, активізація підготовки відповідних фахівців у інших українських вищих навчальних закладах зумовили шляхом реорганізації виокремити у 2012 р. на дефектологічному факультеті ДДПУ кафедру логопедії та спеціальної психології (на теперішній час очолює кандидат педагогічних наук, професор В. О. Липа), яка спеціалізується на підготовці логопедів і спеціальних психологів для дошкільних, шкільних, медичних закладів та навчально-реабілітаційних центрів, психологічних служб державних і приватних закладів освіти Донбаського регіону та України взагалі. Над проблемою логопедичної і психофізичної корекції мовленнєвих порушень та спектру психолого-педагогічної корекційної діяльності працюють випускники кафедри. Вона є випусковою кафедрою факультету спеціальної освіти на магістратурі.

Кафедра технологій корекційної та інклюзивної освіти працює під керівництвом доктора педагогічних наук, професора І. В. Дмитрієвої, продовжуючи підготовку фахівців – учителів спеціальних шкіл для дітей з вадами розумового розвитку. Тому випускники кафедри розбудовують в Україні науково-педагогічний напрямок, що є підґрунтям та теоретичною базою у створенні системи навчання осіб з інтелектуальними порушеннями. Кафедра є випусковою по аспірантурі.

Одна з найвідоміших спеціалізованих кафедр факультету спеціальної освіти кафедра корекційної педагогіки. Завідував кафедрою з 1985 р. по 2015 р. кандидат педагогічних наук, доцент В. О. Липа, із 2016 року – професор І. В. Татьянчикова. Кафедра розпочала роботу на базі існуючої на той час кафедри дефектології. Результати роботи є свідченням її вагомого внеску в розбудову освіти осіб з особливими освітніми потребами в Донбаському регіоні та в Україні. Кафедра корекційної педагогіки забезпечує підготовку бакалаврів за кваліфікацією: Бакалавр корекційної педагогіки. Вчитель-дефектолог. Вихователь дітей із вадами психофізичного розвитку. Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням. Кафедра є випусковою по бакалаврату.

На факультеті спеціальної освіти здійснюється контроль за проведенням виховної роботи серед студентів за такими напрямками як національно-патріотичне виховання, гармонійний розвиток особистості, формування духовності, становлення моральності, виховання почуття колективізму, вміння працювати у команді. Важливим фактором удосконалення навчально-виховної роботи є впровадження студентського самоврядування, що сприяє зростанню у студентської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності, оволодінню навичками організатора.

Спеціалізації наших фахівців є одними з найбільш престижних серед педагогічних професій. Майбутній фахівець під час навчання оволодіває ґрунтовними знаннями в галузі медицини, психології та педагогіки. Після закінчення навчання молодий спеціаліст може працювати в медичних, шкільних, дошкільних і соціально-реабілітаційних закладах для осіб з порушеннями психофізичного розвитку та ін.

Та найчастіше з любов’ю, шаною і подякою до наших випускників відзиваються діти, які завдяки щиросердній, високогуманній і професійній роботі корекційних педагогів, логопедів, спеціальних психологів знаходять своє місце у житті. Батьки цих дітей називають імена тисяч і тисяч випускників вчителів та вихователів спеціальних шкільних та дошкільних закладів, логопедів, спеціальних психологів, які повсякденно віддають своїй нелегкій, але благородній справі щедрі серця та світлий розум.