Діяльність кафедри

Історія кафедри

У 1993 р. наказом ректора у Слов'янському державному педагогічному інституті на дефектологічному факультеті вперше було створено кафедру логопедії (завідувач кафедри логопедії канд. пед. наук, доц. Логвинова Людмила Леонідівна). Натомість історія її розпочинається з 1968 року і бере свій початок від кафедри дефектології. Зростання потреби у спеціалістах-логопедах, спеціальних психологах, активізація підготовки відповідних фахівців в інших вищих навчальних закладах зумовили шляхом реорганізації кафедри логопедії та кафедри корекційної педагогіки і спеціальної психології відокремити у 2012 р. (нак. № 300 від 27.09.2012 р.) на дефектологічному факультеті ДДПУ кафедру логопедії та спеціальної психології, яка спеціалізується на підготовці логопедів і спеціальних психологів для дошкільних, шкільних, медичних закладів та навчально-реабілітаційних центрів, психологічних служб державних і приватних закладів освіти. Потреба у висококваліфікованих фахівцях і наукових дослідженнях у цій галузі особливо зросла останнім часом у зв’язку із докорінними змінами державної політики щодо підтримки осіб з обмеженими освітніми можливостями. Тому проблеми логопедичної і психофізичної корекції порушень набувають особливої актуальності.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів за спеціальністю «Олігофренопедагог, логопед». Розпочато підготовку спеціалістів і магістрів-дефектологів за спеціалізацією «Логопедія. Спеціальна психологія», що тісно пов'язана з психолого-педагогічною практикою, навчанням та вихованням дітей з різними нозологіями, використанням сучасних інноваційних психолого-педагогічних технологій тощо.

У 2012–2015 роках завідувач кафедри логопедії та спеціальної психології, декан дефектологічного факультету – доктор психологічних наук, професор Мамічева Олена Володимирівна.

Із вересня 2015 року в.о. завідувача кафедри логопедії та спеціальної психології – професор Липа Володимир Олександрович.

Загальні відомості

Кафедра є випусковою на факультеті спеціальної освіти і забезпечує підготовку фахівців на всіх рівнях: бакалавр, спеціаліст, магістр, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів за спеціальністю «Корекційна освіта (за нозологіями)», кваліфікація: «Логопед шкільних та дошкільних закладів» .

При кафедрі є можливість продовжити навчання та проводити наукові дослідження в аспірантурі зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія, 19.00.01 - загальна психологія, історія психології.

Кафедра забезпечує викладання всіх спеціальних дисциплін, закріплених за нею, розробляє навчальні програми та науково-методичні посібники для здобувачів ступеня вищої освіти вищих навчальних закладів та практичних працівників, методичні рекомендації і навчальні посібники для дітей з мовленнєвими та психофізичними порушеннями у відповідності із державними стандартами нового покоління. Уведено модульно-рейтингову систему оцінювання знань здобувачів. Використовуються сучасні форми роботи, побудовані на активізації їх самостійної роботи.

Великого значення надається практичній підготовці майбутніх учителів-логопедів та спеціальних психологів. Волонтерська, педагогічна та виробнича практика відбувається в спеціальних і загальноосвітніх навчально-виховних закладах.

Станом на 1 вересня 2016 року до складу кафедри входять 11 осіб:

 • докторів наук, професорів  – 1;
 • кандидатів наук, професорів - 1;
 • кандидатів наук, доцентів – 4;
 • кандидатів наук, старших викладачів – 1;
 • старших викладачів – 2;
 • лаборантів – 2.

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки. Здобувачі-науковці проводять експериментальні дослідження з актуальних питань логопедії та спеціальної психології, публікують свої матеріали у фахових виданнях, збірниках університету, виступають з доповідями на конференціях, беруть участь в Міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіадах. Зокрема, 24 березня 2012 року в Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова здобувач ступеня вищої освіти бакалавр 4 курсу Корсун Ірина (наук. керівник – докт. психол. н., проф. О.В. Мамічева) посіла 2-е місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді (з міжнародною участю) зі спеціальності „Корекційна освіта (за нозологіями)” та була відзначена грамотою Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Табачника Д. В.

Здобувач ступеня вищої освіти магістр денної форми навчання Кащеєва Ю. В. (наук. керівник – проф. Мамічева О. В.) посіла І місце серед наукових робіт ДВНЗ «ДДПУ», отримала диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Корекційна освіта та соціальна педагогіка» (м. Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2014 р.), нагороджена дипломом ІІІ ступеня як учасниця Х-ої Всеукраїнської (з міжнародною участю) студентської олімпіади зі спеціальності «Корекційна освіта (за нозологіями)».

Кафедрою укладено угоди про співпрацю з навчальними, методичними, науковими закладами, місцевими органами влади, загальноосвітніми навчальними закладами.

Кафедра забезпечує наукове керівництво проектами:

1. Створення волонтерського і науково-консультативного центру з питань організації освітнього простору, логопедичної, психологічної та діагностичної допомоги особам з мовленнєвими і психофізичними порушеннями в умовах інтегрованого та інклюзивного навчання.

2. Технологічне забезпечення підготовки спеціального психолога до роботи в спеціальних та інклюзивних закладах освіти.

Науково-методична діяльність викладацького складу кафедри.

Науковий напрям кафедри: зміст освіти, форми і засоби фахової підготовки логопедів та спеціальних психологів закладів освіти.

Проблема: удосконалення змісту спеціальної освіти здобувачів вищої освіти.

Основна ідея: змістове і методичне забезпечення підготовки фахівця логопеда та спеціального психолога для роботи в закладах освіти. Оволодіння сучасними інноваційними психолого-педагогічними технологіями наукової, практичної та консультативної роботи в галузі освіти і соціального захисту осіб з обмеженими психофізичними можливостями.

Тема науково-дослідної роботи викладачів кафедри: «Психолого-педагогічні основи формування комунікативної функції мовлення».

Наукові здобутки викладачів кафедри висвітлюються у науково-методичних журналах, оприлюднюються на регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях.

Основні завдання:

 • узагальнення і систематизація психолого-педагогічних досягнень та їхня адаптація до сучасних умов з урахуванням вимог державних та нормативно-інструктивних документів, що стосуються питань спеціальної освіти;
 • удосконалення професійної майстерності та розширення фахової компетенції логопедів і спеціальних психологів у відповідності до сучасної філософії освіти в Україні на засадах усвідомлення свого місця і ролі в цьому процесі;
 • стимулювання потреби в загальній і професійній самоосвіті відповідних фахівців, спрямування їх самоосвітньої діяльності.
 • спрямування зусилля науково-педагогічних працівників кафедри на ефективну реалізацію проблеми: «Психолого-педагогічні аспекти формування комунікативної функції мовлення»;
 • забезпечення плідної роботи аспірантів, здобувачів наукового ступеня і здобувачів вищої освіти;
 • забезпечення якості виконання навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи;
 • проведення групових та індивідуальних консультацій для слухачів курсів підвищення кваліфікації та здобувачів факультету перепідготовки за спеціальністю «Спеціальна освіта», аспірантів, керівників навчальних закладів, здобувачів наукових ступенів.

Пріоритетні напрямки діяльності:

 • забезпечення навчально-виховного процесу та вдосконалення викладацької майстерності;
 • забезпечення індивідуальної роботи відповідно до запитів здобувачів вищої освіти, аспірантів;
 • відповідно до планів науково-дослідної роботи забезпечення наукового керівництва проектами;
 • проведення науково-дослідницької роботи;
 • розробка науково-методичних матеріалів.

Загальна діяльність кафедри спрямована на високоякісну підготовку логопедів та спеціальних психологів для роботи у сучасних умовах згідно світових тенденцій та національного досвіду України, формування гуманістично зорієнтованого професійного світогляду спеціаліста, який розуміється проблемами дітей із порушеннями психофізичного і мовленнєвого розвитку та сприяє їх вирішенню.

Співпраця кафедри з освітніми, науковими та загальноосвітніми закладами:

Кафедра логопедії та спеціальної психології активно співпрацює з наступними освітніми, науковими та соціально-реабілітаційними закладами та установами:

 • Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України;
 • Інститутом корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;
 • Кам’янець-Подільським державним університетом ім. І. Огієнка;
 • Одеським Національним університетом імені І.І. Мечнікова (кафедра диференціальної та спеціальної психології);
 • Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди;
 • Краматорським економіко-гуманітарним інститутом (кафедра загальної психології);
 • Слов’янською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат № 23;
 • Слов’янською загальноосвітньою школою № 15, № 17;
 • Слов’янським спеціальним дошкільним навчальним закладом № 15, 16, 25;
 • Миколаївською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернат №7;
 • КВОЗ «Краматорський будинок дитини «Антошка»;
 • Краматорською ЗОШ-інтернат № 18 для дітей з ВПМ;
 • Слов'янський районний центр для сімей, дітей, молоді;
 • Запорізькою обласною психолого-медико-педагогічною консультацією;
 • Комунальний заклад «Купʼянський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради;
 • Слов’янською обласною психолого-медико-педагогічною консультацією комунального закладу «Донецького обласного навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти».

Зазначені установи є базами для здійснення волонтерської, навчальної та виробничої видів практик, теоретичної і практичної підготовки, науково-дослідними базами здобувачів вищої освіти спеціальності «Спеціальна освіта».

Професорсько-викладацький склад кафедри підтримує тісні зв’язки з різноманітними навчально-виховними закладами та відповідними керівними підрозділами обласного і міського рівнів. Викладачі кафедри співпрацюють з районними та міськими органами освіти в контексті науково-теоретичної та методичної допомоги. Беруть участь у щорічних науково-практичних конференціях регіонального рівня за участю колег та спеціалістів-практиків.

Викладацьким складом кафедри відбувається подальший пошук шляхів міжнародного співробітництва. Професор Мамічева О. В. є членом редакційної колегії міжнародного періодичного журналу «Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools» (ISSN 2313-7525) (Канада. Наукометричне видання) з напряму «Соціальні та поведінкові науки».

Кафедрою постійно підтримуються тісні зв’язки з закладами освіти, що дає змогу підвищувати кваліфікацію майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти, обмінюватися сучасним науково-методичним і практичним досвідом.

Постійно надається науково-методична та психолого-педагогічна допомога логопедам-практикам та спеціальним психологам.

За результатами наукового звіту про науково-дослідну роботу кафедри логопедії та спеціальної психології за останні 3 роки викладачами кафедри було опубліковано: 2014 р. – 50 науково-методичних робіт; 2015 р. – 45 науково-методичних робіт; 2016 р. – 50 науково-методичних робіт

Видано 6 навчальних посібника:

 1. Сильченко В. В. Організація інтелектуально-мовленнєвої діяльності в логопедичній групі дошкільного закладу. Навчально-методичний посібник / В. В. Сильченко. – Слов’янськ : вид-во Маторін, 2011. – 156 с. – 6,5 д.а.
 2. Мамічева О. В. Діагностика психічного розвитку дитини від народження до вступу в заклади освіти. Навчально-методичний посібник зі спеціальної психології / О. В. Мамічева, О. В. Чернякова. – Слов’янськ : вид-во Маторін, 2013. – 174 с. – 7,2 д.а.
 3. Дяченко Л. О., Малій Н. Ю. Кліничні форми олігофренії, патопсихологія поведінки та психіки  у дітей. Навчально-методичний посібник / Л. О. Дяченко, Н. Ю. Малій. – Слов’янськ : вид-во Маторін, 2013. – 101 с. – 4,2 д.а.
 4. Липа В. О. Прикладна корекційна психопедагогіка. Олігфренопедагогіка.Навчальний посібник / За ред. В. О. Липи, О. В. Гаврилова. – Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2014. – 592 с.
 5. Гриненко О. М. Алалія. Навч.-метод. посібник для здобувачів ступеня вищої освіти «спеціаліст» зі спец. 016 «Спеціальна освіта» А 450 Алалія : навчально-методичний посібник / О. М. Гриненко – Слов’янськ : вид-во Маторін, 2016. – 104 с. – 4,3 д.а.
 6. Гриненко О. М. Виховання звукової культури мовлення дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення. Навч.-метод. посібник для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі спец. 016 «Спеціальна освіта» В 548 Виховання звукової культури мовлення дітей дошкільного вік із тяжкими порушеннями мовлення : навчально-методичний посібник / О. М. Гриненко – Слов’янськ : вид-во Маторін, 2016. – 145 с. – 5 д.а.

Протягом трьох років відбулися захисти дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

 1. Гриненко О.М. за темою «Формування знань про будову слова у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення» (наук. керівник – канд. пед. наук, ст. науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН України Трофименко Л.І.).
 2. Могильова Н.М. за темою «Розвиток комунікативного компоненту структури самосвідомості особистості в онтогенезі» (наук. керівник – доктор психол. наук, професор кафедри логопедії та спеціальної психології ДВНЗ «ДДПУ» Мамічева О.В.).
 3. Кордонець В. В. за темою «Психологічні особливості комунікативної » (наук. керівник – доктор психол. наук, професор кафедри логопедії та спеціальної психології ДВНЗ «ДДПУ» Мамічева О.В.).

У 2016 році отримали атестати доцентів кандидат психологічних наук Малій Н. Ю. та кандидати педагогічних наук Гриненко О. М. і Сильченко В.В.