Діяльність кафедри

Викладачі кафедри ТКтаІО працюють над двома комплексними темами наукових досліджень «Науково-методичне забезпечення змісту освіти дітей з психофізичними вадами» та «Змістове і методичне забезпечення підготовки корекційного психопедагога до роботи в спеціальних та інклюзивних закладах освіти», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Дмитрієва Ірина Володимирівна. Основні напрямки досліджень відповідають профілю підготовки майбутніх корекційних психопедагогів та завданням формування повноцінної особистості здобувача вищої освіти.

На базі кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти дієпроблемна науково-дослідна лабораторія (наук. керівник – професор Дмитрієва І.В.) з теми  «Теоретико-методичні  засади спеціальної та  інклюзивної  освіти дітей з особливими освітніми потребами» та науково-консультативний центр з питань організації освітнього простору та абілітації осіб з психофізичними порушеннями.

Матеріали науково-дослідної роботи викладачів кафедри постійно апробуються у навчальному процесі вищу, на педрадах та методичних об’єднаннях педагогічних працівників спеціальних шкіл Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Харківської областей, у виступах на Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях та конгресах, під час проведення курсів підвищення кваліфікації корекційних психопедагогів, на наукових семінарах, фестивалях, сесіях з питань корекційної та інклюзивної освіти, засіданнях круглих столів, симпозіумах в мм. Києві, Кам’янець-Подільському, Дніпропетровську, Запоріжжі, Сумах, Одесі, Маріуполі, Мелітополі, Львові, Харкові, Луганську, Севастополі, Мінську, Братиславі, Лодзі, Будапешті, Краснодарі, Пермі, Курську, Володимирі, Читі та ін., систематично поширюються серед педагогічної громадськості.

Результати науково-дослідної роботи постійно публікуються у наукових журналах України та зарубіжжя, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, що проводяться як в Україні, так і за її межами. Кафедра виступила співзасновником (разом з кафедрою корекційної педагогіки та кафедри логопедії та спеціальної психології) Віснику Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія.

Організація та проведення навчального процесу на кафедрі технологій корекційної та інклюзивної освіти відбувається за денною та заочною формою організації навчального процесу і всіма видами навчальних занять (лекції, практичні заняття, індивідуальні консультації, самостійна робота, контрольні заходи) відповідно до навчального плану напряму підготовки та спеціальності і програм навчальних дисциплін. На кафедрі працює аспірантура з напрямку підготовки 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Перелік дисциплін, які викладаються членами кафедри

З усіх навчальних дисциплін розроблено навчально-методичні комплекси, які включають авторські навчальні програми дисциплін, робочі навчальні програми, опорні конспекти лекцій із навчальних дисциплін, інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, методичні вказівки, пакети контрольних завдань для перевірки знань з навчальних дисциплін, дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів, критерії оцінювання знань і вмінь студентів, тематику курсових, дипломних та магістерських робіт, програми та методичні вказівки щодо проходження педагогічних практик. Навчально-методичні комплекси постійно оновлюються з урахуванням сучасних досягнень науки та освіти.

У навчальному процесі застосовуються різноманітні інноваційні засоби навчання, розроблено авторські методичні рекомендації та вказівки з окремих навчальних предметів. Готуються до видання нові навчально-методичні розробки та постійно поповнюється бібліотечний фонд кафедри.

На кафедрі технологій корекційної та інклюзивної освіти розроблено «Методичні рекомендації щодо написання курсових, дипломних та магістерських робіт студентів дефектологічного факультету» (І.В.Дмитрієва), які дають можливість студентам обирати проблему дослідження, вести самостійний науковий пошук та оформлювати результати у наукову роботу.

До написання дипломних робіт залучаються студенти денної та заочної форм навчання, які мають успіхи в навчанні та практичній діяльності з дітьми, які потребують корекції розумового розвитку. Магістерські роботи виконують всі магістранти, окрім цього, кожен випускник-магістрант має опубліковану статтю в кафедральному збірнику  у співавторстві з керівником або самостійну.

Викладачі кафедри знаходяться у постійному творчому пошуку, поступово складають та поліпшують окремі методики викладання навчальних дисциплін, знаходять нові об’єкти творчої співпраці зі студентами. У центрі повсякденної уваги колективу кафедри знаходяться організація та проведення лекційних та практичних занять зі студентами дефектологічного факультету, розробка навчально-методичних рекомендацій щодо їхньої самостійної роботи, проведення консультацій, контроль за успішністю в навчанні, допомога здобувачам з боку викладачів у формуванні професійної компетенції. У процесі роботи над програмами, лекційним матеріалом, методичними вказівками до практичних занять та самостійної роботи студентів викладачі кафедри активно працюють над розробкою критеріїв відбору та змісту навчального матеріалу.

Викладачами кафедри розроблений мультимедійний супровід лекцій з курсів «Інклюзивне навчання в системі спеціальної освіти», «Методика виховної роботи в спеціальній школі», «Спеціальна методика образотворчого мистецтва з основами арт-педагогіки», «Історія корекційної психопедагогіки», «Спеціальна методика географії», «Методика викладання курсу «Я і Україна», «Методика викладання української мови в спеціальній школі» та ін.

На кафедрі розпочато розробку навчальних курсів для дистанційного навчання, зокрема, проф. Дмитрієвою І.В. та доц. Одинченко Л.К. вже підготовлені навчальні курси з дисциплін «Методика викладання української мови в спеціальній школі» та «Методика викладання курсу «Я і Україна», у стадії розробки – «Спеціальна методика географії», «Інклюзивне навчання в системі спеціальної освіти», «Методика виховної роботи в спеціальній школі», «Історія корекційної психопедагогіки» та ін.

На кафедрі працює 7 науково-дослідницьких гуртків, в яких бере участь 80 здобувачів. Робота здійснюється згідно планів за затвердженими дослідницькими темами. Студенти проводять експериментальні дослідження з актуальних питань корекційної психопедагогіки та окремих методик викладання навчальних дисциплін в спеціальній школі, опановують інклюзивну форму навчання, публікують свої матеріали в кафедральному збірнику, оприлюднюють та презентують здобутки власних наукових досліджень на науково-практичних конференціях викладачів та студентів ДДПУ, Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях молодих вчених. Разом з науковими керівниками студенти щорічно публікують статті у наукових збірниках України та зарубіжжя.

Кожного року студенти приймають участь у студентськіх олімпіадах та конкурсах наукових робіт, отримують призові місця та почесні грамоти.

Кафедра має позитивну динаміку покращення якісних та кількісних показників наукової роботи. Особливо слід зазначити, що кілька років поспіль кафедра посідає перші місця у рейтинговому конкурсі з наукової роботи серед інших структурних підрозділів університету. Зокрема, у 2012 р. за результатами рейтингових показників кафедра ТКтаІО посіла 1 місце, у 2013 р. – 3 місце, а у 2014 році – 2 місце. У 2014 році проф. Дмитрієва І.В. посіла 5 місце у науковому рейтингу викладачів ДДПУ серед професорів, а доц. Татьянчикова І.В. посіла 1 місце у науковому рейтингу викладачів серед доцентів.

Кафедрою укладено угоди про співпрацю з навчальними, методичними, науковими закладами, місцевими органами влади, загальноосвітніми навчальними закладами.

Кафедра забезпечує наукове керівництво проектами:

1. Змістове і методичне забезпечення підготовки корекційного психопедагога до роботи в спеціальних та інклюзивних закладах освіти.

2. Науково-методичне забезпечення змісту освіти дітей з психофізичними вадами.

3. Створення науково-консультативного та волонтерського центру з питань організації освітнього простору та абілітації осіб з психофізичними порушеннями.

4. Реалізація концепції ранньої реабілітації та соціалізації дітей з психофізичними порушеннями.

5. Cтворення науково-дослідної лабораторії з теми «Взаємодія розумових та емоційних компонентів розвитку особистості з вадами інтелекту та педагогічні умови їх корекції».