ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЄ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ, ЗДОБУВАЧ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

3. Копія першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.)

4. Особова картка за формою П-2 ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343 (z0484-95), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники). В усіх документах атестаційної справи імена іноземних громадян повинні наводитися в тому порядку, який указано в їхньому іноземному паспорті.

5. Копія диплома спеціаліста, магістра. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково подаються нотаріально засвідчені: переклад документа українською мовою, копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (2 примірники). У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документу про зміну прізвища. Копії зазначених документів подаються у 2-х примірниках.

6. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 „Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук), або засвідчена підписом і печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання кандидатського іспиту (2 примірники).

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку (для здобувача наукового ступеня кандидата наук, який навчався в аспірантурі) (2 примірники).

8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта), з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою установи, в якій він працює.

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред'являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

10. Дисертація, оформлена згідно з вимогами, викладеними в „Основних вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій”, у кількості примірників, необхідних для передавання на збереження до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам і підписаних автором. (подається у 3-х примірниках).

11. Автореферат дисертації, оформлений згідно з вимогами, викладеними в розд. 5 „Основних вимог до дисертацій та авторефератів дисертацій”, у 2 примірниках (формат А5). Усі примірники автореферату підписуються автором на обкладинці.

12. Перераховані в авторефераті монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря.

13. Файл з текстом автореферату. Ім’я файла aref.doc (на диску типу CD-R або CD-RW).

14. Файли з текстом дисертації. Ім’я файлу dis.doc (на диску типу CD-R або CD-RW).

15. Автореферат захищеної здобувачем дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (для докторських дисертацій) (2 прим.).

16. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

17. Чотири поштових картки з марками.

18. Витяг з протоколу Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України про затвердження теми (оригінал).

19. Клопотання керівництва установи, де працює здобувач наукового ступеня, на ім'я голови спеціалізованої вченої ради щодо прийняття дисертації до розгляду.

20. Список публікацій здобувача за темою дослідження у такому порядку: монографії, статті у фахових виданнях, статті в інших виданнях, збірниках наукових праць, статті у збірниках матеріалів конференцій, тези у збірниках тез конференцій, методичні рекомендації.

21. Копії довідок про впровадження результатів дисертаційної роботи.