Нормативно-правові документи

 


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ДВНЗ «ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (далі – Університет) діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні університетом.

2. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в Університеті. Усі особи, які навчаються в Університеті, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в Університеті, та їхню участь в управлінні Університетом.

3. Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються в Університеті, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

4. Студентське самоврядування в Університеті діє на основі принципів законності, демократичності, гласності, виборності та добровільності.

5. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться Університет, Статутом Університету й зазначеним Положенням.

6. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їхньої компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

7. Студентське самоврядування сприяє гармонійному розвиткові особистості студента, формуванню в нього навичок майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання в студентської молоді соціальної активності.

8. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

9. Представницькі та виконавчі органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

10. Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту».

11. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

– участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»та статутом Університету;

– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

– участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;

– участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

– внесення пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм;

- прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність студентського самоврядування;

- забезпечення та захист прав й інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню відповідних умов для проживання й відпочинку студентів;

- сприяння створенню та діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами;

- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

- проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

- сприяння працевлаштуванню осіб, які навчаються в Університеті;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

12. За погодженням з органом студентського самоврядування в Університеті приймається рішення про:

• відрахування осіб, які навчаються в Університеті та їхнє поновлення на навчання;

• переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

• переведення осіб, які навчаються в Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на навчання за державним замовленням;

• призначення заступників деканів, проректорів, які відповідають за роботу із студентами;

• поселення осіб, які навчаються в Університеті, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

• затвердження рішення з питань гуртожитків для проживання осіб, які навчаються;

• затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються.

13. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування в Університеті є студентська рада університету, яку очолює голова.

14. Адміністрація вищого навчального закладу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.

 

СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, університету.

2. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Порядок обрання, обсяг та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування на різних рівнях визначаються Положеннями про студентське самоврядування цих рівнів, які не суперечать даному Положенню.

3. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) осіб, які навчаються в Університеті.

4. Конференція студентів та аспірантів Університету :

- ухвалює Положення про студентське самоврядування, вносить зміни до нього;

- обирає голову Студентської ради та припиняє його повноваження;

- обирає виконавчі органи студентського самоврядування;

- визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування;

- заслуховує звіти виконавчих органів студентського самоврядування;

- визначає чергові завдання, стратегію і напрямки діяльності органів студентського самоврядування;

- розглядає інші важливі питання життєдіяльності осіб, які навчаються в Університеті.

5. Представники студентської ради університету беруть участь у засіданні Вченої ради Університету у квоті не менш ніж 10 % від загальної кількості членів Вченої ради Університету. Особовий склад членів студентської ради, які братимуть участь у засіданні Вченої ради Університету, затверджується рішенням трудового колективу Університету на один навчальний рік або частіше в разі необхідності.

6. Представники органів студентського самоврядування факультетів беруть участь у засіданні Вченої ради факультету у квоті не менш ніж 10 % від загальної кількості членів Вченої ради факультету.

7. При студентській раді діють сектори за такими напрямами роботи: навчально-науковий, культурно-масовий, спортивно-оздоровчий, соціально-побутовий, інформаційний та центр працевлаштування студентів та випускників.

8. До складу студентської ради Університету входять представники від кожного факультету, яких делегували на конференції факультету.

9. Повноваження члена студентської ради припиняються достроково за рішенням студентської ради у випадках:

 складення повноважень за його особистою заявою;

 систематичного невиконання обов'язків члена студентської ради;

 систематичного порушення Правил внутрішнього розпорядку в Університеті;

 відрахування з Університету.

 

ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ МАЮТЬ ПРАВО:

1. Брати участь у роботі Вчених рад факультетів, університету, відстоювати свої думки та пропозиції, інтереси студентів перед кураторами, суспільними організаціями, деканатом, адміністрацією Університету.

2. Проводити організаційні, освітні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи за згодою з ректоратом Університету.

3. Сприяти створенню позитивного соціально-психологічного мікроклімату в академічних колективах, атмосфери довіри студентів до викладачів і керівництва, належних матеріально-технічних умов для навчання та дозвілля осіб, які навчаються в Університеті.

4. Вести конструктивний діалог, звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня стосовно питань, що належать до кола повноважень органі студентського самоврядування, та отримувати відповідь щодо порушених питань.

5. Отримувати від керівництва, інших посадових осіб Університету консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання завдань органів студентського самоврядування.

6. Співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними та громадськими організаціями й координувати з ними свою діяльність за погодженням з ректоратом Університету.

ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

1. Забезпечувати дотримання прав та інтересів осіб, які навчаються в Університеті, сприяти виконанню своїх обов’язків.

2. Порушувати проблеми студентів перед адміністрацією.

3. Звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність не рідше одного разу на рік.

4. Сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування.

5. Узгоджувати в установленому порядку зміни й доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних і робочих органів Університету.

Голова студентської ради А.І. Козорог

Затверджено на конференції студентів та аспірантів СДПУ (протокол № 1 від 21.12.2010 р.)

Зміни внесено на конференції студентів ДДПУ від 08.10.14 р.

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про вищу освіту

Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1798-VI ( 1798-17 ) від 19.01.2010, ВВР, 2010, N 9, ст.89

Стаття 38. Студентське самоврядування

1. У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід'ємною частиною громадського самоврядування відповідних навчальних закладів.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у вищому навчальному закладі. Усі особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у вищому навчальному закладі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

3. Органи студентського самоврядування:

приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;

розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування у вищому навчальному закладі приймається рішення про:

відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі та які:

ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

6. Керівник вищого навчального закладу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

7. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).

{ Текст статті 38 в редакції Закону N 1798-VI ( 1798-17 ) від 19.01.2010 }