Навчальна робота

У ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" студенти навчаються за кредитно-модульною системою.

Кредитно-модульна система навчання впроваджується з метою:

  • стимулювання системної самостійної роботи студентів протягом усього семестру й підвищення якості здобутих ними знань;
  • запровадження здорової конкуренції в навчанні;
  • підвищення об'єктивності оцінювання знань студентів;
  • виявлення та розвитку творчих здібностей студентів.

Впровадження кредитно-модульної системи навчання стає можливим тільки за умов використання диференційної оцінки знань і визначення рейтингу студентів та за допомогою:

  • розподілу програмного матеріалу дисциплін на змістові модулі й перевірки якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля;
  • структурування навчального матеріалу на підставі чіткого визначення елементів знання (з метою оцінки викладачами кожного змістового компоненту знання);
  • використання більш широкої та гнучкої системи оцінки знань.

Вирішальний вплив на підсумкову оцінку з дисципліни має сума балів, одержаних за семестр.

Організація та проведення рейтингової

оцінки знань студентів протягом семестру

У 2008-2009 начальному році були затверджені Тимчасові зміни до «Положення про диференційовану оцінку знань та визначення рейтингу студентів Слов’янського державного педагогічного університету» на підставі досвіду впровадження кредитно-модульної системи у 2006 – 2008 навчальних роках.

Мінімальний бал допуску до заліку або іспиту становить 50 і складається з підсумку виконання завдань аудиторної і самостійної робіт та ІНДЗ. Максимальний підсумок за семестр становить 74 бали та відповідає оцінці 3 (задовільно).

При складанні заліку, студент може отримати максимальну оцінку 26 балів і таким чином підвищити свій показник за шкалою в 100 (сто) балів.

Якщо студент за семестр має показник 60 – 74 бали, він має право на отримання оцінки за залік – «зараховано» або за іспит «задовільно» (DE) автоматом.

Якщо студент бажає підвищити оцінку, він складає іспит за шкалою 100 (сто) балів і в кінцевому результаті попередні бали не враховуються, а виставляється оцінка, яка отримана на іспиті.

Оцінювання диференційованого заліку відбувається за формулою оцінювання заліку.

Рейтингова оцінка (у балах) У національній шкалі У шкалі ECTS
90-100 Відмінно (зараховано) А
75-89 Добре (зараховано) ВС
60-74 Задовільно (зараховано)
35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання (незараховано)
1-34 Незадовільно з обов'язковим повторним курсом (незараховано) F