Лого

Головна сторінка
Новини Редакційна колегія Архів випусків
            збірки Контакти
Інформація для
       авторів

Шановні автори статей!
1. Правила оформлення статті
        Шановний авторе, ознайомтеся, будь ласка, з правилами оформлення статті до збірника наукових праць «
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології»

Правила оформлення статей

Формат сторінки

A 4, орієнтація – книжкова

Поля

скрізь – по 2,5 см

Основний шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий інтервал

полуторний

Вирівнювання тексту

по ширині

Абзацний відступ (новий рядок)

1,25 см

Нумерація сторінок

не ведеться

Посилання на літературу

у квадратних дужках [1, с. 2], бібліографічний список у кінці тексту

Обсяг

від 7 до 20 сторінок включно

 

У статті повинні міститися такі елементи (виділяються напівжирним шрифтом):

 постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

мета та завдання дослідження;

виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки;

перспективи подальших розвідок.

 

Иллюстративный материал набирается курсивом. Разграничиваются тире и дефис. В ряде случаев используется неразрывный пробел: А. С. Мельничук, Ф. Бопп, Шмелев Д. Н., Шлейхер А., г. Киев, с. 5, С. 12, 380 с., 256 p., № 4, т. 6, Т. 2, Вып. 17, вып. 3, Ч. 2, ч. 3, и т. д., и т. п.

Процедура рецензування статей збірки

 

Приклад оформлення статті (фрагмент)

Глущенко В.

– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та слов’янської філології Донбаського державного педагогічного університету

УДК 808.3 + 808.2 : 801

ТЕОРІЇ ЛІНГВІСТИЧНОГО МЕТОДУ В УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ КІНЦЯ ХХ ст. – ПОЧАТКУ ХХІ ст.

У статті подано оцінку теорій лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. Проаналізовано вузьке та широке трактування лінгвістичного методу, у межах яких метод розглядається відповідно як гомогенний і гетерогенний феномен. Обґрунтовано тезу про лінгвістичний метод як складну логічну одиницю. У структурі методу виділено три різнорідні компоненти: онтологічний, операційний і телеологічний (В. І. Постовалова, В. А. Глущенко). Подано детальну характеристику цих компонентів.

Ключові слова: науковий метод, лінгвістичний метод, структура методу, онтологічний, операційний і телеологічний компоненти.

Глущенко В.

– доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой германской и славянской филологии Донбасского государственного педагогического университета

ТЕОРИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ КОНЦА ХХ в. – НАЧАЛА ХХІ в.

В статье дана оценка теорий лингвистического метода в украинском языкознании конца ХХ в. – начала ХХІ в. Обосновано положение о лингвистическом методе как сложной логической единице. В структуре метода выделены три разнородных компонента: онтологический, операциональный и телеологический (В. И. Постовалова, В. А. Глущенко). Дана детальная характеристика этих компонентов.

Ключевые слова: научный метод, лингвистический метод, структура метода, онтологический, операциональный и телеологический компоненты.

Glushchenko V.

– Doctor of Science (Linguistics), Professor, Head of the Department of Germanic and Slavonic Linguistics,
Donbas State Teachers’ Training University

THE THEORIES OF THE LINGUISTIC METHOD IN THE UKRAINIAN LANGUAGE STUDY OF THE LATE 20th – THE BEGINNING OF THE 21st CENTURIES

The article gives the analysis of the theories of the linguistic method in the Ukrainian language study of the late 20th – the beginning of the 21stcenturies. The status of the linguistic method as a complex logical unit is proved. Within the structure of the given method the three diverse components are distinguished: ontological, operational and teleological (V. I. Postovalova, V. A. Glushchenko). The detailed characteristics of these components is given.

Кey words: scientific method, linguistic method, the structure of the method, ontological, operational and teleological components.

 

Постановка проблеми. У радянські часи лінгвістична методологія перебувала під вирішальним впливом марксистсько-ленінської теорії, що значною мірою гальмувало розвиток методологічних досліджень у царині мовознавства. [текст]

Аналіз останніх досліджень. У пропонованій статті наводиться наша оцінка тих концепцій лінгвістичного методу, які відбилися в студіях українських і російських мовознавців. [текст]

Метою пропонованої статті є оцінка теорій лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст., їхня докладна характеристика з позицій широкого трактування лінгвістичного методу як складної логічної одиниці гетерогенного характеру.

Ця мета конкретизується в таких завданнях: 1) охарактеризувати теорії лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. [текст]

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін метод уживається в наукознавстві в різних значеннях – у широкому (як спосіб, знаряддя й засіб пізнання) та вузькому (як сукупність прийомів, процедур і операцій дослідження). [текст]

Здійснене дослідження дозволяє зробити такі висновки:

1. Теоріям лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. притаманні суттєві суперечності. Існують значні відмінності в дефініціях і трактуваннях методу, у класифікаціях методів.

[текст]

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо у поглибленому вивченні низки актуальних питань:

1. Поняття лінгвістичної методології. Співвідношення понять методу, методології та методики. [текст]

Література

1. Аскин Я. Ф. Философский детерминизм / Я. Ф. Аскин. – Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та, 1974. – 68 с.

2. Бойченко И. В. Проблема метода в категориальном аппарате исторического материализма / И. В. Бойченко // Социальное познание: принципы, формы, функции : сб. науч. трудов / отв. ред. В. И. Куценко, И. В. Бойченко. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 56–78.

3. Мельничук А. С. Понятие системы и структуры языка в свете диалектического материализма / А. С. Мельничук // Вопросы языкознания. – 1970. – № 1. – С. 19–32.

       Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора (наприклад, Глущенко В.А._стаття).

У разі грубих порушень правил оформлення стаття не приймається.

Після отримання матеріалів, якщо стаття успішно пройшла рецензування, редакція впродовж 2–3 днів відправляє на адресу учасника листа – «Підтвердження отримання матеріалів». Прохання зв’язатися з редакцією в разі неотримання підтвердження.


2. Реферат статті англійською мовою

Увага! На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 за № 1111, п. 2.9 «Про обов’язкову наявність статей англійською мовою на веб-сторінці видання» авторам необхідно подати до редакції реферат статті англійською мовою для розміщення на сайті збірника. У кінці подається література (References), транслітерована латинськими буквами.

Реферат статті англійською мовою: Microsoft Word (*doc, rtf), на папері формату А 4 (книжковий), береги скрізь по 2,5 см., вирівнювання по ширині, абзац – 1,25, шрифт 12 TNR, через 1 інтервал. На 1 сторінку.

Транслітерація здійснюється згідно:

1. ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95). МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом

http://www.qrz.ru/beginners/translit.shtml

2. Постанова КМУ від 27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п

References

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/references_extend_summary_ukr.pdf

У нагоді стане офіційний трансліт онлайн  http://translit.kh.ua/

 

Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора (наприклад, Глущенко В.А._реферат).

 

Зразок реферату статті англійською мовою

(фрагмент)

 

Glushchenko V.

THE THEORIES OF THE LINGUISTIC METHOD IN THE UKRAINIAN LANGUAGE STUDY OF THE LATE 20th – THE BEGINNING OF THE 21st CENTURIES

The article gives the analysis of the theories of the linguistic method in the Ukrainian language study of the late 20th – the beginning of the 21st centuries. Both narrow and broad treatments of the linguistic method are analyzed within the sphere of which the linguistic method is regarded as homogeneous as well as heterogeneous phenomenon. The author shares the broad treatment of the method and gives ground to the status of the linguistic method as complex logical unit.

L. Ivanova shares the same viewpoint and distinguishes within the structure of the method theoretic and operational components.

V. Glushchenko agrees with L. Ivanova on the whole and states that as far as at the present-day stage of the development of science the importance of the constructivist aspects of scientific cognition increases, the notion of method must be closely connected with the notion of aim.

If the aim is included into the structure of the method (and the author of the article finds this absolutely appropriate), we can distinguish the teleological component in it as well.

From the point of view of V. Glushchenko, the most extended ideas and means of rather sufficient description of the linguistic method are generated in the sphere of the interpretation of the method as the unit that includes three diverse components: ontological, operational and teleological.

This statement was previously formulated by V. Postovalova and later explicated and proved in related publications by V. Glushchenko.

Under this approach the set of scientific procedures and the methodology of their application comprise only one of the components of the method – operational.

The author of the article gives the characteristics to the ontological component of the method and points out that ontology is the means with the help of which the researcher perceives the world as some wholeness extended in a certain way. Such means of cognition as principle and approach can be efficiently regarded as belonging to the ontological component of scientific method.

The scientific principle is the most important theoretic and methodological basis of the method. The universal multipurpose statements that have strategic implication can act as principles. 

The scientific approach is interpreted as methodological orientation of the research. The approach is not an immediate instrument of cognition. It is reflected in principles, techniques and procedures of the given method.

Literature: Glushchenko VA. Lingvistychny`j metod i jogo struktura / VAGlushchenko // Movoznavstvo. – 2010. – № 6. – S. 32–44; Glushchenko V. Method Structure in Russian and Ukrainian Linguistic Tradition / Glushchenko V. // Collected Articles of the 3rd International Linguistics Conference (Taganrog, Russia) / edited by G. T. Polenova and T. G. Klikushina. – Newcastle upon Tyne, 2014. – P. 293–300; Ivanova L. P. Kurs lekcij po obshhemu yazykoznaniyu : nauchnoe posobie / Ivanova Lyudmila Petrovna. – Kiev : Osvita Ukrainy', 2006. – 312 s.; Kry`ms`ky`j SB. Zapy`ty` filosofs`кy`x smy`sliv / Kry`ms`ky`j Sergij Bory`sovy`ch. – Ky`yiv : PARAPAN, 2003. – 240 s.; Postovalova VI. Istoricheskaya fonologiya i eyo osnovaniya : opy't logiko-metodologicheskogo analiza / Valentina Ivanovna Postovalova. – Moskva : Nauka, 1978. – 203 s.


3. Відомості по автора 

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Місце роботи, посада

 

Науковий ступінь, учене звання

 

Поштова адреса

 

Телефон, е-mail

 

 

Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів автора (наприклад, Глущенко В.А._відомості про автора).

4. Порядок подання матеріалів

Статті подаються повністю підготовленими до друку на електронну скриньку n.m.matorina@gmail.com

На зазначену адресу відправляєте:

 статтю (назва файлу: Глущенко В.А._стаття);

 за необхідністю – для осіб, які не мають наукового ступеню, – до статті надається сканована рецензія (фотокопія) (назва файлу: Іванов В.В._рецензія);

 реферат статті англійською мовою (назва файлу: Глущенко В.А._реферат) (сторінка не сплачується!);

 відомості про автора (назва файлу: Глущенко В.А._відомості про автора);

– копію про оплату публікації (назва файлу: Іванов В.В._квитанція).

 

З повагою – редколегія збірника.