Лого

Головна
            сторінка
Новини Редакційна
            колегія Інформація для
            авторів
Контакти

Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології, 2015, Вип. 1

Зміст


МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ МОВОЗНАВСТВА


Глущенко В. ПРО «ФІЛОСОФСЬКІ» МЕТОДИ В ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ


Голуб О., Орел А., Тищенко К. ПРОБЛЕМА «ДАВНЬОРУСЬКОГО ПЕРІОДУ» В ДОСЛІДЖЕННІ ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГІЧНОЇ ІСТОРІЇ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ


Марченко О. ДИСТРИБУТИВНИЙ АСПЕКТ У ПРАЦЯХ УЧЕНИХ МОСКОВСЬКОЇ ТА САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКОЇ (ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ) ФОНОЛОГІЧНИХ ШКІЛ


Овчаренко В. РОЗВИТОК ІДЕЙ БІОЛОГІЗМУ В ЛІНГВІСТИЦІ кінця ХХ – початку ХХІ ст.


Огуй О. ПРОВІДНІ АНГЛІСТИ ТА АМЕРИКАНІСТИ УКРАЇНИ СЬОГОДЕННЯ: ключові критерії для посібника з історії лінгвістичних учень.

ДІАХРОНІЧНА ФОНОЛОГІЯ


Поленова Г. ПРАГМАТИКА ПЕРВИЧНЫХ СЛОВ В ЯЗЫКЕ (к постановке проблемы)


Бурмистрович Ю. ЧТО БЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНОЙ ПЕРВЫХ ПРАСЛАВЯНСКИХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ?

ЛЕКСИКОЛОГІЯ


Бондаренко О. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР, АКРОНІМІВ І СКОРОЧЕНЬ


Капніна Г. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КАЗКОВОГО ТВОРУ (на матеріалі казки Братів Грімм «Вовк і семеро козенят»)


Колган О. МОВА ПОЕЗІЇ ТА ТЕРМІН


Кочукова Н. НАТЯК ЯК ОДИН ІЗ ПРИЙОМІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТІЙКИХ СЛОВОСПОЛУК (на матеріалі української преси)


Ледняк Ю., Ледняк Г., Рябініна І. АНГЛІЦИЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛЕКСИЦІ кінця ХХ – початку ХХІ ст.


Луковенко Т. ДО ПИТАННЯ ФУНКЦІЮВАННЯ ПИТОМИХ ТЕРМІНООДИНИЦЬ У МЕЖАХ ГОМЕОПАТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ


Овчаренко Н. ДО ПИТАННЯ ПРО КОГНІТИВНУ СПЕЦИФІКУ ТЕРМІНІВ-ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (на матеріалі сучасної термінології)


Сидоренко Е. ЭРГОНИМИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОНИМОВ (на материале эргообъектов Донецкого региона)


Сорока Т. СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОСЕМІЧНИХ АКСІОНОМЕНІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Тищенко Л. ОПИС ГОВІРКОВОЇ СИСТЕМИ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ ДІАЛЕКТНОГО ТЕКСТУ

МОРФОЛОГІЯ


Швачко С. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ДЕВИАЦИИ НУМЕРАЛЬНЫХ СЛОВ


Кущ Н. ПОРІВНЯЛЬНІ ПРИЙМЕННИКОВІ ЕКВІВАЛЕНТИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

СТИЛІСТИКА


Горбачук Д. ЛІТОПИСНІ ДОГОВОРИ РУСІ З ВІЗАНТІЄЮ ЯК СВІДЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ


Сушко О. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ У СТИЛЬОВІЙ ПАРАДИГМІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


Швидка Н. АРХЕТИПНИЙ СИМВОЛ ВОДА ЯК МАРКЕР ОЧИЩЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ В БІБЛІЙНОМУ ДИСКУРСІ

МОВА ХУДОЖНІХ ТВОРІВ


Ананьян Е. МЕТАФОРА ЯК ЕКСПРЕСИВНО МАРКОВАНИЙ РЕСУРС ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ (на матеріалі англомовної емотивної прози)


Падалка Р. МЕТАФОРА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА ФОРМА В ЕСТЕТИЧНІЙ ПРОЗІ А. ФЕДЯ


Полякова Т. ЕКСПРЕСИВНО-СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ ЛЕКСИКИ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ЯРА СЛАВУТИЧА

ЛІНГВОДИДАКТИКА


Коротяєва І. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ ТЕРМІНІВ У ЛІНГВОДИДАКТИЧНОМУ ТЕКСТІ


Маторина Н., Маторин Б. РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ЗНАНИЯМ (на материале морфемных словарей)


Нікітіна Н. МЕТОДОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ МОВНОГО ПОРТФОЛІО ЯК ГНУЧКОГО ЗАСОБУ РЕФЛЕКСИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Радзієвська О., Громова Н. ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ


Рижкова С. ТИПИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ НА НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ


Сегін Л., Ткаченко Є. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ


Барабанова О., Грибовська Д. ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ЕСТЕТИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ПРОЗІ


Біличенко О. ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ КЛАСИЧНИХ І МОДЕРНІСТСЬКИХ СИСТЕМ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ


Карабльова О. ОСМИСЛЕННЯ ЕРОСУ В КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ТА СУЧАСНІЙ КРИТИЦІ


Разживін В. ЖАНР ВЕСТЕРНУ ЯК ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ІНДИВІДУАЛІЗМУ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Бондаренко Г., Клименко З. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ОСОБИСТОСТІ У ЗБІРЦІ І. ФРАНКА «ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ»


Жижченко Л. ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА РОМАНУ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ «АПОСТОЛ ЧЕРНІ»


Лапушкіна Н. ЗАПЕРЕЧНІ ФОРМИ РОМАНУ ЯК ЖАНРОВІ НОВОТВОРИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ


Лисенко Н. АВТОБІОГРАФІЗМ І ЩОДЕННИКОВІСТЬ У СПОГАДАХ УЛАСА САМЧУКА «ПЛАНЕТА ДІ-ПІ»


Ляшов Н. КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ М. ІВАСЮКА «ЛИЦАРІ ВЕЛИКОЇ ЛЮБОВІ»


Нестелєєв М. АПОКАЛІПТИЧНІ МОТИВИ У «ПРОРОЦІ» О. УЛЬЯНЕНКА


Сіробаба М. ПОЕТИКАЛЬНИЙ УНІВЕРСУМ ЛІРИКИ М. ХВИЛЬОВОГО


Тендітна Н. «ОСТАННЯ СПОВІДЬ» НАПІВПОРОЖНЬОГО БУДИНКУ (за повістю О. Ульяненка «Сєдой»)

ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Казаков И. УСЛОВНЫЙ СКАЗ В ЛИТЕРАТУРЕ 20-х ГОДОВ ХХ ВЕКА (на материале «Конармии» И. Бабеля)


Рубан А. МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ РОМАНА А. Н. ТОЛСТОГО «АЭЛИТА»


Ткаченко К. НАРОД, ГОСУДАРСТВО И СЕМЬЯ КАК СУБЪЕКТЫ ЭПИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА В «КАПИТАНСКОЙ ДОЧКЕ» А. С. ПУШКИНА

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ


Голі-Оглу Т. ДІАЛЕКТНИЙ МОВНИЙ МАТЕРІАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ