Шлях по сайту:

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Реєстр основної нормативної бази системи управління якістю діяльності

Друк

Назва документу

Посилання на документ

Загальна нормативна база
Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ДДПУ


Положення про академічну доброчесність педагогічних, науково-педагогічних працівників та здобувачів у "ДДПУ" Посилання
Положення про комісії з питань етики та академічної доброчесності в "ДДПУ" Посилання

Питання кадрового забезпечення та підготовки науково-педагогічних кадрів


Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позащкільної, професійної освіти у "ДДПУ" Посилання
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у "ДДПУ" Посилання
Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр в цілому у "ДДПУ"
Посилання

Вибори ректора університету
Посадові інструкції
Формування контингенту студентів
Рух контингенту


Положення про порядок навчання здобувачів за індивідуальним графіком у "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведенння осіб, які здобувають в.о., та надання акад.відпустки у "ДДПУ" Посилання

Навчальна діяльність


Положення про організацію освітнього процесу у "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок створення та організацію роботи атестаційної комісії у "ДДПУ"

Посилання

Положення про написання та оформлення курсових робіт у "ДДПУ"

Посилання

Положення про контрольні заходи у "ДДПУ"

Посилання

Положення про апеляційну комісію у "ДДПУ"

Посилання

Положення про дистанційне навчання у "ДДПУ"
Посилання
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність "ДДПУ"
Посилання
Положення про порядок підготовки і видання навчально-методичної та наукової літератури у "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення, оформлення та затвердження робочої програми навчальної дисципліни у "ДДПУ" Посилання
Положення про Центр дистанційного навчання "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок виготовлення, видачу й облік документів про вищу освіту у "ДДПУ" Посилання
Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії студента "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення, оформлення та затвердження силабусу навчальної дисципліни у "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення, оформлення та затвердження навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни у "ДДПУ" Посилання
Положення про розроблення навчальних планів та реалізацію вибірковості варіативної складової навчальних планів підготови здобувачів ступенів вищої освіти у "ДДПУ" Посилання
Положення про порядок визнання та зарахування результатів неформальної освіти здобувачів у "ДДПУ" Посилання
Положення про забезпечення студентоцентрованого підходу до навчання у "ДДПУ" Посилання
Положення про освітні програми у "ДДПУ"
Посилання
Правила прийому та його організація
Положення про приймальну комісію у "ДДПУ"
Посилання
Положення про апеляційні комісії у "ДДПУ"
Посилання
Положення  про функціональні обов'язки членів приймальної комісії у "ДДПУ" Посилання
Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДДПУ в 2020 році Посилання

Порядок прийому осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України для здобуття вищої освіти у "ДДПУ"

Посилання

Інтеграційні зв'язки з замовниками кадрів. Організація практики та державної атестації. Працевлаштування випускників.


Положення про Центр кар'єри "ДДПУ" Посилання
Положення про практичну підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів у "ДДПУ" Посилання

Документи про освіту
Структурні підрозділи, що забезпечують навчальний процес, та надання ними послуг
Наукова та науково-навчальна діяльність


Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у "ДДПУ"
Посилання
Положення про Раду молодих учених у "ДДПУ"
Посилання
Положення про студентський науковий гурток і проблемну групу у "ДДПУ" Посилання
Положення про І етап Всеукраїнської студентської олімпіади у "ДДПУ" Посилання
Положення про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у "ДДПУ"
Посилання

Міжнародна діяльність. Академічна мобільність
Позанавчальна діяльність. Студентське самоврядування
Бібліотечна діяльність
Загальні питання соціального спрямування
Стипендіальне забезпечення
Гуртожитки
Адміністративно-господарча та виробнича діяльність
Фінансово-економічна діяльність (загальні питання)
Матеріально-ресурсне забезпечення
Загальноорганізаційні питання
Діловодство та архівне зберігання документів
Режим та охорона праці
Позабазові структурні підрозділи


Горлівський інститут іноземних мов державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»


 

Оголошення