Навчально-методичний відділ

Освітня діяльність у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» здійснюється за формами:

 • денна;
 • заочна.

Основою освітнього процесу є:

 • навчальні заняття;
 • самостійна робота;
 • практична підготовка;
 • контрольні заходи.

Основні види навчальних занять у ВНЗ це:

 • лекції;
 • практичні заняття;
 • лабораторні заняття;
 • індивідуальні заняття;
 • консультації.

У ДДПУ студенти навчаються за кредитно-рейтинговою системою, яка впроваджується з метою:

 • стимулювання системної самостійної роботи студентів впродовж усього семестру й підвищення якості здобутих ними знань;
 • запровадження здорової конкуренції у навчанні;
 • підвищення об'єктивності оцінювання знань студентів;
 • виявлення та розвиток творчих здібностей студентів.

Впровадження кредитно-рейтингової системи навчання стає можливими тільки за умови використання диференційної оцінки знань і визначення рейтингу студентів та за допомогою:

 • розподілу програмного матеріалу дисциплін на змістові модулі й перевірка якості засвоєння теоретичного і практичного матеріалу кожного модуля;
 • структурування навчального матеріалу на підставі чіткого визначення елементів знання (з метою оцінки викладачами кожного змістового компоненту знання);
 • використання більш широкої та гнучкої системи оцінки знань.

Це сприяє досягненню прозорості і зрозумілості підсумкової оцінки.

Порядок розподілу балів поширюється на студентів очної та заочної форм навчання.

Оцінювання результатів навчання здійснюється під час проведення навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні) та самостійної роботи. Для студентів заочної форми бали розподіляються пропорційно годинам у навчальному плані, відведеним на навчальні заняття та самостійну роботу.

Розподіл балів, що можуть здобути студенти за темами та за формами навчальних занять

Тема Лекції Практичні,семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття Самостійна робота
очна заочна очна заочна очна заочна
Т.1            
...            
Т№            
Разом            

Результати навчання студентів із вивчення навчальної дисципліни визначаються у балах, які виставляються згідно з критеріями оцінювання.

Оцінювання результатів навчання студентів у процесі лекції виставляється за такими критеріями:

 • присутність здобувача на лекції, складання її конспекту та активна участь у процесі лекції.

Оцінювання результатів навчання студентів у процесі практичного, семінарського, лабораторного, індивідуального заняття виставляється за такими критеріями:

 • під час опитувань – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми заняття;
 • під час тестування – за правильні відповіді на всі запитання тесту з теми заняття;
 • у процесі виконання ситуаційних вправ і завдань – за запропонований правильний алгоритм (послідовність) виконання завдання; за знання теоретичних основ проблеми, порушеної в завданні; за володіння формулами та математичними методами, необхідними для виконання завдання; за отриманий правильний результат.

Оцінювання результатів навчання студентів у процесі написання поточних, проміжних контрольних робіт виставляється за правильні відповіді на всі питання роботи.

Оцінювання результатів навчання студентів під час контрольного заходу виставляється за правильні відповіді на всі питання.

Оцінювання рефератів та презентацій за визначеними темами виставляється відповідно до критеріїв:

 • за повноту та використання сучасних концепцій і джерел інформації (крім лекційного конспекту має бути ще не менше трьох джерел інформації);
 • за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на літературні джерела;
 • за наявність змістовних висновків;
 • за глибокі знання навчального матеріалу, що містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах.

Унаслідок виявлення невідповідності результатів навчання окремим критеріям із тієї чи іншої форми контролю знань кількість балів, яка виставляється студентові, може бути знижена:

 • за неповну відповідь;
 • за кожну неправильну відповідь;
 • за невчасне виконання завдання;
 • за недостовірність поданої інформації;
 • за недостатнє розкриття теми;
 • за відсутність посилань на літературні джерела.

Результати поточного контролю рівня знань студентів очної та заочної форм навчання (кількість отриманих балів) обов’язково доводяться викладачем у наприкінці кожного заняття до відома всіх студентів і виставляються в «Журналі обліку поточної успішності та відвідування занять» та є підставою для одержання допуску до підсумкового контролю.

Допуск до підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни становить 60 балів та визначається як сумарна мінімальна кількість балів, яку необхідно набрати студентові для отримання позитивної оцінки «задовільно». При цьому межа незадовільного навчання становить 59 балів.

Шкала оцінювання: національна та накопичувальна 100-бальна

За 100-бальною шкалою За національною шкалою

90 – 100 балів

відмінно

75 – 89 балів

добре

60 – 74 балів

задовільно

26 – 59 балів

незадовільно

0 – 25 балів неприйнято

Кожна навчальна дисципліна, вивчення якої закінчується складанням заліку або іспиту, оцінюється максимальною оцінкою у 100 балів. Якщо навчальна дисципліна викладається два або більше семестрів, вивчення з яких закінчується згідно з навчальним планом заліком або іспитом, то кожна частина оцінюється у 100 балів.

Якщо студент набрав упродовж семестру 60-74 бали, то він може зарахувати набрані бали як оцінку семестрового контролю.

Якщо навчальна дисципліна закінчується заліком і студент хоче покращити оцінку семестрового контролю, то у відведений час він може одержати додаткові бали.

Для підсумкового контролю у формі заліку:

Модуль 1 Модуль 2 Підсумковий бал (оцінка семестрового контролю)
Навчальні заняття Самостійна робота 60-100 балів
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІI    
Т1 Т2 Т3 Т4 ... Тn    
Мінімум 60 балів  

Якщо навчальна дисципліна завершується екзаменом і студент хоче покращити оцінку семестрового контролю, то у відведений час він складає іспит з даної дисципліни як окрему форму семестрового контролю, який оцінюється у 100 балів незалежно від тих, що були набрані упродовж семестру.

Для підсумкового контролю у формі екзамену:

Модуль 1 Модуль 2 Підсумковий бал (оцінка семестрового контролю) або Підсумковий бал (оцінка семестрового контролю)
Навчальні заняття Самостійна робота 60-74 бали 0-100 балів
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІI
Т1 Т2 Т3 Т4 ... Тn
Мінімум 60 балів

Студенти, які навчаються у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» користуються наступними положеннями, які знаходяться у посібнику «Організація освітнього процесу у ВНЗ»:

Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (укладач: О.Г. Набока)

Положення Про оцінювання залишкових результатів навчання здобувачів у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (укладачі: О.Г. Набока, С.Л. Седашева)

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (укладачі: О.Г. Набока, О.В. Чередник).

Положення про формування та рух контингенту здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (укладачі: О.Г. Набока, Е.В. Бурова).

Положення про практичну підготовку здобувачів у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (укладачі: О.Г. Набока, С.Р. Кашина).

Положення про надання додаткових освітніх послуг у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (укладачі: О.Г. Набока, О.Л. Кадубовська).