Науково-дослідні лабораторії

У складі базового університету функціонує 7 наукових лабораторій, 2 науково-консультативних центри та 1 ресурсний центр.

1. Міжвідомча лабораторія «Крайові задачі теорії диференціальних рівнянь». Лабораторія працює у складі відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань Інституту математики НАН України, подвійного підпорядкування – Інституту математики НАН України та ДДПУ. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики Чуйко С.М. Основним напрямом діяльності лабораторії є фундаментальне дослідження «Конструктивні методи аналізу матричних крайових задач для систем диференціальних, диференціально-алгебраїчних та функціонально-диференціальних рівнянь і теорії наближень».

З метою обміну науковим досвідом спільно з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України на базі фізико-математичного факультету Донбаського державного педагогічного університету було проведено серію математичних семінарів до 110 річчя академіка НАН України М.М. Боголюбова (20.03.2019 р., 22.04.2019 р., 30.04.2019 р.). У роботі семінарів взяли участь викладачі, науковці, аспіранти обох закладів. За результатами дослідження протягом 2019 року опубліковано 35 наукових публікацій, серед яких 12 статей в журналах, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science; 12 статей у журналах, що входять до переліку наукових фахових видань України, а також статей у закордонних журналах; 11 тез доповідей на наукових конференціях. У звітному році було оновлено обладнання лабораторії.

2. Міжгалузева наукова лабораторія «Методологія та історіографія мовознавства» (разом з Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України). Завідувач лабораторії – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та слов’янської філології Глущенко В.А. Основним напрямом діяльності лабораторії є фундаментальне дослідження «Порівняльно-історичний метод в українському мовознавстві (XIX ст. – 30-і рр. ХХ ст.)».

За результатами дослідження протягом 2019 р. захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук; опубліковано 13 статей у виданнях, що індексуються в наукометричній базі даних Index Copernicus, 35 статей у виданнях, які включено до переліку наукових фахових видань України, 7 статей у зарубіжних наукових виданнях, взято участь у 5 міжнародних та 4 всеукраїнських конференціях.

3. Науково-дослідна лабораторія з фізики напівпровідників та нанотехнологій. Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики Надточій В.О. Напрям досліджень – розробка нових технологій створення квантово-розмірних атомних структур на поверхні напівпровідникових кристалів германію, кремнію та дослідження їх фізичних властивостей.

На базі лабораторії розроблена нова конструкція вимірювального приладу і електричні схеми для вимірювання важливих електричних характеристик на поверхні та у приповерхневому шарі кристалів напівпровідників з дефектами кристалічної будови. Завдяки високої локальності вимірювань (десятки, сотні нанометрів) вимірювальний комплекс можна застосувати як і зондові методи структурного аналізу (атомно-силову і тунельну мікроскопію) для вимірювань на мікроструктурах.

За результатами досліджень у 2019 році опубліковано навчальний посібник, 8 статей у виданні, що індексується в наукометричній базі даних Index Copernicus, 5 статей у зарубіжних виданнях. У звітному році було оновлено навчально-лабораторне обладнання лабораторії.

4. Науково-дослідницька лабораторія «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти». Завідувач лабораторії – доктор педагогічних наук, професор,  завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти Гаврілова Л.Г. Основні напрями діяльності: висвітлення провідних ідей і тенденцій розвитку професійної освіти сьогодення; популяризація і систематизація найвагоміших теоретичних і практичних здобутків у галузі професійної освіти; надання науково-методичної допомоги в професійному зростанні майбутніх учителів початкових класів, розробка інформаційно-методичного супроводу провідних дисциплін фахової підготовки; розробка і створення електронних, зокрема мультимедійних, навчальних ресурсів для забезпечення фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів, розробка дистанційних курсів та ін.

У межах діяльності науково-дослідницької лабораторії розроблено проект «Цифровий освітній портал підготовки вчителів початкової школи», який подано на щорічний конкурс в МОН України;  організовано та проведено міжнародну інтернет-конференцію «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій» (26-27 вересня 2019 р.) та Магістральну (не)конференцію міні–EdCamp Sloviansk з теми «Цифровий освітній простір» (4 травня 2019 р.); взято участь у написанні колективної монографії, опубліковано 1 статтю у виданні, яке включено в наукометричну базу Scopus та 3 статті – у Web of Science, 41 статтю у виданнях, які включено в наукометричну базу Index Copernicus, 49 статей у фахових наукових збірниках України, зроблено 20 доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях.

У межах діяльності лабораторії випущено випуски № 9 та № 10 електронного фахового збірника наукових праць «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти».

5. Науково-дослідна лабораторія «Духовне і фізичне виховання учнівської молоді та студентів». Завідувач лабораторії – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації Пристинський В.М. Основні напрями діяльності: спорт заради розвитку – інноваційна концепція оновлення й удосконалення змісту фізичного виховання дітей та учнівської молоді; педагогічний супровід підлітків у середовищі асоціальних й антисоціальних неформальних молодіжних організацій засобами фізичної культури і спорту; сучасні інформаційно-комунікаційні технології в забезпеченні взаємодії духовного й фізичного виховання дітей та учнівської молоді; взаємодія духовно-естетичного й фізичного виховання студентів університету в умовах поліфункціонального центру та ін.

Для реалізації мети діяльності лабораторія здійснює співробітництво з  Білоруським державним університетом фізичної культури, Мозирським державним педагогічним університетом, Актюбінським державним університетом, Національним університетом фізичного виховання і спорту України, Маріупольським державним університетом, Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Слов’янським міським відділом освіти та відділом у справах сім’ї, молоді і спорту, Лисичанським педагогічним коледжем ЛНУ ім. Т. Шевченка, Краматорським дитячо-юнацьким клубом фізичної підготовки.

21-22 березня 2019 р. на базі науково-дослідної лабораторії було проведено
VІ Міжнародну науково-практичну онлайн-конференцію «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості». Співорганізаторами конференції виступили Маріупольський державний університет, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. У конференції взяли участь 93 особи, у тому числі з інших країн – 11 осіб.

6. Науково-дослідна лабораторія «Функціональної і психофізіологічної діагностики різних груп населення та оздоровчо-реабілітаційних технологій». Керівник лабораторії – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології Дичко В.В. Напрямами діяльності лабораторії є: організація профілактично-корекційної діяльності; вплив соціальних, біологічних факторів на механізм адаптації; організація профілактично-корекційної діяльності, удосконалення сучасних оздоровчо-реабілітаційно-відновлюваних технологій; вивчення особливостей функціональних, психофізіологічних процесів людини в онтогенезі, впливу соціальних, біологічних факторів на механізми адаптації.

Протягом звітного року в межах діяльності лабораторії проведено наукові дослідження, спрямовані на визначення готовності студентів до виконання професійної діяльності, діагностику функціонального стану під дією фізичних навантажень різних режимів енергозабезпечення. За результатами проведення досліджень визначені психофізіологічні особливості організму спортсменів, рівень їх енергетичних можливостей та здатність організму до навантажень різної інтенсивності.

У межах діяльності науково-дослідної лабораторії проведено Міжнародну заочну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров’я людини» (23-29 листопада 2019 р.); опубліковано статтю у виданні, яке включено в наукометричну базу Scopus, 12 статей у виданнях, які включено в наукометричну базу Index Copernicus, 10 статей у фахових наукових збірниках України, 4 статті у зарубіжних виданнях.

7. Науково-дослідна лабораторія «Взаємодія розумових та емоційних компонентів розвитку особистості з вадами інтелекту та педагогічні умови їх корекції». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти Дмитрієва І.В. Метою діяльності лабораторії є органiзацiя та проведення науково-дослiдної роботи з питань розвитку особистості з вадами інтелекту та дослідження педагогічних умов корекції.

Протягом 2019 року були досягнуті такі результати: проведено роботу з ознайомлення з діяльністю інклюзивно-ресурсних центрів Донецького регіону; підготовлено матеріали для навчально-методичних посібників «Педагогічні технології інклюзивної освіти», «Психологічний супровід учнів з вадами розумового розвитку у процесі підготовки до майбутнього сімейного життя»; досліджено практичний аспект навчальних програм і підручників в Україні, сучасні вимоги щодо конструювання змісту підручників для розумово відсталих дітей; досліджено шляхи підвищення ефективності засвоєння матеріалу на уроках образотворчого мистецтва в процесі роботи над тематичним малюнком; розроблено приклади впровадження засобів артпедагогіки та арттерапії в навчальний та виховний процес спеціальних закладів освіти; активізовано інноваційний потенціал та скоординовано роботу педагогічних працівників у спеціальних закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами та працівників загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють в контексті  інклюзії; впроваджено нові педагогічні технології та інновації в навчально-виховний процес у спеціальних закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

На базі проведеної роботи: опубліковано підручник та програму для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей з Грифом МОН України, опубліковано 6 статей у виданнях, які включено в наукометричну базу Index Copernicus, 4 статті у фахових наукових збірниках України, 5 статей у зарубіжних виданнях, зроблено 8 доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях.

У межах діяльності лабораторії подано проект «Створення доступного середовища для освіти студентів з особливими потребами Донбаського державного педагогічного університету» на конкурс, що поводився Посольством Болгарії в Україні (наразі проект розглядається).

8. Науково-консультативний центр з питань організації освітнього простору та абілітації осіб з психофізичними порушеннями на базі кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Дмитрієва І.В.

Основні напрями роботи центру:

  • упровадження результатів наукових досліджень в практику психолого-педагогічної корекції, абілітації та реабілітації осіб з особливими потребами;
  • розробка та впровадження інноваційних технологій і моделей корекційного навчання та виховання дітей з обмеженими можливостями здоров’я;
  • надання методичної допомоги спеціальним закладам й установам нових типів (інтегрованого та інклюзивного типу) в Донецькій області, які забезпечують різноманітний спектр послуг дітям та їхнім сім’ям;
  • здійснення функцій координатора і волонтера з питань реформування спеціальної освіти та впровадження інклюзивної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку.

У межах діяльності Центру кафедра технологій спеціальної та інклюзивної освіти забезпечує наукове керівництво проектами:

1.  Змістове і методичне забезпечення підготовки корекційного психопедагога до роботи в спеціальних та інклюзивних закладах освіти (Донбаський державний педагогічний університет, Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти, Науково-методичний центр інклюзивної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Слов’янська ЗОШ №15).

2.  Науково-методичне забезпечення змісту освіти дітей з психофізичними вадами (Донбаський державний педагогічний університет, Інститут корекційної педагогіки і психології НПУ імені М.П.Драгоманова, Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Head of the Laboratori EPSYNEL Head of the Department of Speсial Education).

3.  Реалізація концепції ранньої реабілітації та соціалізації дітей з психофізичними порушеннями (Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат І- ІІІ ст. №23 Донецької обласної ради).

У межах діяльності центру проведено 8 науково-практичних семінарів: «Командна взаємодія фахівців у процесі індивідуального супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання», «Сучасні підходи до організації корекційно-виховної роботи у навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами», «Актуальні питання організації та змісту навчання дітей та підлітків з інтелектуальними порушеннями на сучасному етапі становлення Нової української школи», «Формування інклюзивної компетентності у майбутнього педагога у процесі професійної підготовки», «Сучасні здоров’язберігаючі освітні технології як засіб гармонійного розвитку особистості дітей з порушеннями інтелектуального розвитку», «Сучасні тенденції взаємозв’язку науки і практики у галузі спеціальної освіти», «Психолого-педагогічні умови забезпечення процесу розвитку і корекції пізнавальних можливостей учнів з інтелектуальними порушеннями», «Підготовка учнів з інтелектуальними вадами до самостійного життя у процесі їхньої самореалізації».

9. Навчально-практичний центр психолого-педагогічної та логопедичної допомоги з питань організації освітнього простору логопедичної та діагностичної допомоги особам з мовленнєвими і психофізичними порушеннями в умовах інтегрованого та інклюзивного навчання, а також для практичної підготовки здобувачів вищої освіти факультету спеціальної освіти. Очолює центр доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти Мамічева О.В.

Основними напрямами діяльності центу є змістове, методичне та практичне забезпечення підготовки фахівця логопеда та спеціального психолога для роботи в закладах освіти; оволодіння сучасними інноваційними технологіями наукової, практичної та консультативної роботи в галузі освіти і соціального захисту осіб з обмеженими психофізичними можливостями.

Упродовж звітного року було проведено наступну роботу:

  • укладено договори з ДНЗ та спеціальними загальноосвітніми школами м. Покровськ, м. Дружківка, м. Білозерськ, м. Краматорськ, м. Лиман, яким надавалася психолого-педагогічна та логопедична допомога;
  • проведено логопедичну та психолого-педагогічну практику із студентами факультету спеціальної освіти;
  • консультування логопедів та спеціальних психологів ДНЗ та спеціальних загальноосвітніх закладів освіти з якими вже було укладено договори;
  • консультування населення м. Слов’янськ та Слов’янського району, м. Краматорськ, м. Дружківка, м. Лиман;
  • проведено дослідницьку, експериментальну діяльність студентами факультету спеціальної освіти (м. Краматорськ, м. Слов’янськ, м. Харків, м. Лиман, м. Дружківка, м. Сіверське, м. Білозерськ).

10. Ресурсний центр на базі педагогічного факультету. Керівник центру – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичної психології Аматьєва О.П.

Мета діяльності центру – забезпечення професійно-методичної компетентності педагогів та психологів, формування педагогічної обізнаності батьків дітей дошкільного та шкільного віку в різних формах інформаційно-комунікативної та професійної взаємодії на основі діяльності Ресурсного центру.

За звітний період учасниками проекту прорецензовано 34 провідних психолого-педагогічний досвідів, результатом чого стало укладання 34 договорів про надання додаткових освітніх послуг, і відповідно, залучення додаткових коштів на розвиток Ресурсного центру (7170 грн.).

Видано сьомий випуск щорічного видання «Альманах психолого-педагогічного досвіду», який присвячено досвіду роботи закладу дошкільної освіти №55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області. Готується до друку восьмий випуск Альманаху, у якому представлені сценарії свят та розваг для дітей дошкільного віку, розроблені керівниками музичними закладу дошкільної освіти №55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області.

Проект «Ресурсний центр – валеонасичений освітній простір для розвитку студентів, педагогів, психологів, батьків та дітей» було подано на конкурс на здобуття премії ЮНЕСКО щодо освіти задля сталого розвитку «UNESCO Japan on Education for Sustainable Development» (проект відхилено).

Для розміщення на сторінках Ресурсного центру надали матеріали: завідувачі ЗДО, вихователі-методисти, вихователі ЗДО, практичні психологи, інструктор з фізкультури, музичні керівники Донецької області. Створено електронну базу матеріалів провідного психолого-педагогічного досвіду.